Договор - Поръчка

Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика.


Днес, …………… 200... г., в гр. София между....................................................
……………………………………………………………………………….,
с ЕГН ……………………., наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и ...........................................................................................................................,
с ЕГН .................................,
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши от свое име и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички дейности по продажбата на недвижим имот: …………...…. ………………………………………………………….,
находящ се на адрес: ……………………………………………………………………..,
подробно описан в нот.акт №….., том ….. , дело №…../…. година.

Чл.2 При сключване на договор за покупко- продажба между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трето лице с посредничеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на .....% от продажната цена, но не по-малко от ..... EUR.


II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в чл.2 възнаграждение в деня на подписване на предварителен договор за покупко-продажба.

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави необходимата информация за имота на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5 При осъществяване на прикрита сделка между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ клиент, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на удвоеното възнаграждение, определено в чл.2.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съдействя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за набавяне на всички необходими документи за сключване на договора за покупко - продажба и да го уведомява за хода на изпълнение на настоящия договор.

Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира преговори между осигурени от него клиенти и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да подписва договори, да извършва плащания или да поема други задължения от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.9 При оттегляне на поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, преди изпълнение на предмета на настоящия договор, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на направените до момента разноски по изпълнение на поръчковия договор.

Чл.10 За неуредените случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и гражданското законодателство на Република България.

Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...................... ИЗПЪЛНИТЕЛ: ........................

01.01.2005, Договори и документи