Договор за посредничество

Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика.


Днес, ........ 200...г., в гр./с. ......................................,
се сключи настоящият договор за посредничество между:
......................................................................................................................................................,
наричан накратко Възложител, от една страна

и от друга страна

......................................................................................................................................................,

наричан накратко Посредник.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Посредникът приема да проучи условията и да подготви
 сключването на договор за ..................................................................................................................................
Договорът по предходната алинея следва да се сключи при спазване на следните
съществени условия: ...................................................................................................................

2. Посредникът се задължава да изпълни възложената задача по т.1, ал.1 в срок до ..............................

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА

3. (1) Посредникът се задължава:

3.1. да проучи условията и подготви сключването на договор между Възложителя и трето лице;

3.2. да подготви оферта за сключването на договор и да я представи на Възложителя;

3.3. да организира воденето на преговорите за сключването на договора, като защитава в хода им интересите на Възложителя;

3.4. да осигури на Възложителя текуща информация за хода на изпълнение на възложената му задача;

3.5. да се съобразява с допълнителните указания на Възложителя относно условията за сключване на договора.

(2) Посредникът няма правото да разгласява пред трети лица търговските тайни на Възложителя, станали му известни във връзка с изпълнението на настоящия договор, включително и след изпълнението или прекратяването му. Това задължение отпада само в случай, че или неговото прекратяване съобщаването на търговска информация се налага с оглед изпълнението на настоящия договор, или когато има писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

4. Разноските, които е направил Посредникът по изпълнението на настоящия договор са за сметка на Възложителя.

5. При успешно изпълнение на възложената по т. 1 задача, Посредникът има право на възнаграждение в размер на .................................................................................................

6. Възнаграждението по предходната точка се изплаща на Посредника в срок от ........ дни от момента на ............................................................................................................

7. Посредникът няма право да подписва договори от името на Възложителя, да извършва плащания или изпълнява други задължения на Възложителя към трети лица.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. Възложителят има право:

8.1. да получава редовно точна информация относно хода на изпълнението на настоящия договор;

8.2. да извършва проверка на изпълнението на настоящия договор без да нарушава самостоятелността на Посредника.

9. Възложителят е длъжен:

9.1. да предостави на Посредника необходимата във връзка с изпълнението на настоящия договор информация в срок до .................................

9.2. да изплати на Посредника уговореното възнаграждение и направените от него разноски в срок.
V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО

10. (1) Възложителят ще заплати авансово на Посредника сума в размер на .......... лева в срок от ....... дни от подписване на настоящия договор.

(2) Заплащането на възнаграждението и разноските става след представяне на писмен отчет от страна на Посредника в брой (чрез банков превод). При заплащането на възнаграждението и разноските се приспада направеното авансово плащане по предходната алинея.

11. (1) Ако в срока на действие на настоящия договор не бъде сключен договор между Възложителя от една страна и подсигурено от Посредника трето лице, Посредникът дължи връщане на авансово получената сума, заедно с лихва в размер на определения от БНБ основен лихвен процент за съответния период от време.
(2) Връщането следва да стане в срок от ......... дни след изтичане на срока по чл. 2 от настоящия договор. В този случай разноските, направени от Посредника са за негова сметка. (4)

VI. НЕУСТОЙКИ

12. При закъснение в плащанията на авансовата вноска или възнаграждението и разноските, Възложителят заплаща на Посредника неустойка за забава в размер на ...... % от дължимата сума за всеки просрочен ден.

13. В случай че не спази забраната по чл. 3, ал. 2 от настоящия договор, Посредникът дължи на Възложителя неустойка в размер на .................. лева за всяко нарушение.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14. Всички спорове, възникнали между страните по настоящия договор относно неговото изпълнение се решават по приятелски начин между страните с подписване на писмени споразумения между страните.

15. Ако не бъдат постигнати такива споразумения, споровете между страните по изпълнението на настоящия договор, включително и споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване на договора, ще бъдат решавани от АС при БТПП - София, съгласно неговия Правилник за решаване на спорове между български предприятия.

16. Всички изменения и допълнения по настоящия договор могат да бъдат правени единствено с подписване на писмени споразумения между страните по него.
Настоящият договор е състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ................. ПОСРЕДНИК: ..........................

01.01.2005, Договори и документи