Договор за поръчителство

Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика.

Днес, ................ 2006 г., в гр./с. ..........
се сключи настоящият договор за поръчителство
между

...............................
Наричан накратко Кредитор, от една страна
и от друга страна

....................................,
наричан накратко Поръчител.
 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
 
 
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА
1. Страните се договарят, че Поръчителят ще отговаря пред Кредитора солидарно с ..........................................................................................................................
(посочва се главния длъжник)

за изпълнението на следното негово задължение: ...................................

2. Поръчителят отговаря за изпълнението на главното задължение и след падежа, ако Кредиторът предяви иск за изпълнение срещу главния длъжник в срок до шест месеца от падежа на главното задължение.
 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОРЪЧИТЕЛЯ
3. (1) Поръчителят отговаря за всички последици от неизпълнението на главното задължение, включително за лихвите, неустойките и за разноските по събиране на вземането от Кредитора.
(2) Поръчителят не отговаря за увеличения размер на главното задължение, когато увеличаването се дължи на допълнително договаряне между Кредитора и главния длъжник.
(3) При погасяване на част от главното задължение, отговорността на Поръчителя се разпростира върху намаления му размер.
 
III. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
4. В случай, че главното задължение, чието изпълнение гарантира Поръчителят, бъде обявено за недействително, настоящият договор не поражда действие между страните по него.
 5. (1) Погасяването на главното задължение погасява и отговорността на Поръчителя по настоящия договор за изпълнението му.
(2) Отговорността на Поръчителя се погасява в случай, че главният длъжник бъде заместен с друг. 
6. Поръчителството се погасява, ако поради действията на КредитораПоръчителят не може да встъпи в правата му срещу главния длъжник.
7. Относно неуредените в настоящия договор отношения се прилагат нормите на чл. 138 - чл. 148 от Закона за задълженията и договорите.
 8. Всички спорове по настоящия договор се решават от страните по взаимно съгласие, а доколкото такова не бъде постигнато, спорът се отнася пред съответния съд. 
 
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Под “главен длъжник“ по смисъла на настоящия договор следва да се разбира лицето, изпълнението на чието задължение към Кредитора Поръчителят гарантира, съгласно т. 1 от договора.
§ 2. Под “главно задължение“ по смисъла на настоящия договор следва да се разбира задължението, конкретизирано в т. 1 от договора, чието изпълнение Поръчителят гарантира.
 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

 КРЕДИТОР: ...........................                   ПОРЪЧИТЕЛ: .......................

01.01.2005, Договори и документи