Договор за партньорство (Рамков Договор) при осъществяване на съвместни сделки с недвижими имоти

 

Днес …………. г.  в гр. София между:
1. „МИРЕЛА” ЕООД, гр.София, ул. Ястребец № 9, ЕИК 130471646, представлявано от Мирослав Христов, наричано по-нататък за краткост МИРЕЛА от една страна,
и
2…………………………………………………………………………, наричано по-нататък за краткост …………….. от друга страна, а заедно наричани “Страните”, сключиха настоящия Договор за следното:

Предмет на договора
1. Страните сключват настоящия Договор, в който изразяват намерението си за съвместна дейност в областта на посредничеството при продажба на недвижими имоти, по повод на което всяка от страните ще представя свои клиенти-купувачи, желаещи да купят имоти, за които другата страна има предложени оферти от продавачи.
2. За уреждането на конкретните отношения за всеки имот и купувач страните сключват отделен ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО при осъществяване на посреднически сделки с недвижими имоти.

Общи условия
3. При реализиране на покупко-продажба на имоти между продавач и купувач, представлявани от 2-те страни по настоящия договор, страната, която представлява продавача, се задължава да плати на страната, представляваща купувача, ...........% от комисионното възнаграждение, което е получила от продавача.
4. Във връзка с изпълнение на поетите ангажименти по настоящия Договор, всяка от страните има правото да поиска необходимата информация, доказваща правото на другата страна да представлява клиента си.
5. Настоящият Договор влиза в сила в деня на неговото подписване.
6. Настоящият Договор може да бъде прекратен
- от една от всяка една от  Страните с едномесечно писмено предизвестие,
- при нарушаване на условията на Договора от другата Страна,
- чрез писмено споразумение между Страните.
7. Всички изменения и допълнения към настоящия Договор се считат за валидни, ако са изразени в писмена форма и подписани от Страните или упълномощени от тях по надлежен ред представители.
8.  Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра по един за всяка от страните.

                                  
МИРЕЛА:  …………………….   ……………………….

19.08.2009, Договори и документи