Договор за наем

Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика.

 

Днес на  .................. в гр. София, между страните:
1..................................................................................., ЕГН ..............
.............................,
л.к. , № ................................., изд. на ...................... г. от  МВР гр. ...............
.........................,
наричан /и / по-долу за краткост /НАЕМОДАТЕЛ/ от една страна и
2..................................................................................., ЕГН.............
...........................,л.к.№.......................,изд.на.............................
....г. от МВР гр...................
 като /НАЕМАТЕЛ/  от друга, се сключи настоящия договор със следното съдържание:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


чл.1/1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ ОТДАВА ПОД НАЕМ НА НАЕМАТЕЛЯ следния собствен НЕДВИЖИМ ИМОТ:
.......................................................................................................
........................................................................................................
.................................................................../съгл. докум. за собств./ ...........
/2/ НАЕМАТЕЛЯТ ще ползва имота, за: ....................................................................

чл.2. Настоящият договор за наем се сключва за СРОК от ................................, считано от .....
.................................., като след изтичане на договорения срок договорът за наем може да бъде
продължен по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
чл.3 /1/ МЕСЕЧНИЯТ НАЕМ се определя в размер на .................................... и се заплаща  от 
НАЕМАТЕЛЯ   между  ...-во  и ...-то  число на месеца  за текущия месец, като при неплащане на един пореден месечен наем в уговорения срок, договорът за наем се прекратява без предизвестие и наемателят е длъжен да освободи незабавно имота, ако не се постигне друга уговорка.
/2/ В момента на подписването на  настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ  сумата от ..................................., представляваща .......................................................
/3/. НАЕМАТЕЛЯТ в СРОК до ............................ ще остави на НАЕМОДАТЕЛЯ   ДЕПОЗИТ в размер на
....................................., който депозит подлежи на връщане след прекратяване  на договора и
уреждане на имуществените отношения между страните, съгласно условията и поетите задължения, посочени в договора.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4. НАЕМАТЕЛЯТ има право на необезпокоявано и свободно ползване на наетия имот в договорения срок и в рамките на поетите от НАЕМОДАТЕЛЯ права и задължения.

Чл.5/1/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща всички консумативни разноски за ползването на имота /електричество, топла и студена вода, телефон, парно отопление, ежемесечни вноски за поддържане на общите части на сградата/ и да представя квитанциите на НАЕМОДАТЕЛЯ ежемесечно при заплащане на наема.

                /2/ НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да заплаща ежемесечно със свои средства консумативните  разходи по ползването на имота/ ток, топла и студена вода, телефон, парно отопление, ежемесечни вноски за поддържане на общи части на сградата/ и да представя платежните документи на НАЕМАТЕЛЯ, който от своя страна е длъжен да му възстанови изцяло платената сума.

                /3/ За срока на наемния период НАЕМОДАТЕЛЯТ има права да прехвърли на името на НАЕМАТЕЛЯ партидите за заплащане на електричество, телефон, топла и студена вода и отопление, а НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да му съдейства, като предприеме необходимите действия и представи необходимите документи пред „БТК”, „Енергоснабдяване”, „Софийска вода” и „Топлофикация”.

Чл.6/1/НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да пази имота с грижата на добър стопанин и спазва добрите нрави  при ползването му, да извършва преустройства, ремонти и прави трайни подобрения в имота само след предварително съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ и след одобрението му, както и да ползва имота само за целите, посочени в чл.1/2/ от договора.
/2/ При унищожаване или повреждане на предоставеното за ползване имущество по вина на НАЕМАТЕЛЯ, последния е длъжен да възстанови щетите.
/3/ Всички текущи ремонти, свързани с ползването на имота през наемния период са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ,
 освен ако страните не постигнат друга уговорка в писмена форма.

Чл.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури  свободно ползване на отдадения под наем недвижим имот за периода на ползването му от НАЕМАТЕЛЯ.

Чл.8/1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка основните ремонти в имота, които се налагат през периода на ползването му и всички поправки на наетите вещи, които ремонти и поправки не се дължат на нормалното изхабяване и на виновни действия от страна на наемателя.
/2/ Ако наемодателят не изпълни задължението си по предходната алинея, наемателят може да извърши основния
ремонт по своя преценка, като прихване разноските си от наемната цена или да развали договора.
/3/ НАЕМОДАТЕЛЯТ има право на достъп до имота през време на наемния период след предварително съгласуване на деня и часа с НАЕМАТЕЛЯ/ТЕ/ с оглед осъществяване на контролни функции и изпълнение на задълженията си.
/4/ НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да изисква незабавното освобождаване на имота при неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на НАЕМАТЕЛЯ.
/5/ НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да заплати  всички консумативни разноски за ползването на имота /ток, топла и студена вода, телефон, парно отопление, ежемесечни вноски за поддържане на общи части на сградата/ към датата  на наемането му от НАЕМАТЕЛЯ.
Чл.9/1/  За предаването на имота страните подписват приемо- предавателен протокол, в който се описва състоянието на имота, съществуващите към момента трайни подобрения, както и броя, вида и състоянието на предоставените за ползване вещи. След изтичането на наемния период НАЕМАТЕЛЯ е длъжен да предаде на НАЕМОДАТЕЛЯТ имота в състояние и вид съгласно подписания приемо- предавателен протокол, като при констатиране на повреждане, липси или щети, които не се дължат на обичайното изхабяване при ползването НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да  възстанови щетите или НАЕМОДАТЕЛЯТ да приспадне стойността им от предоставения депозит.
  /2/ НАЕМОДАТЕЛЯТ   предоставя     за   ползване  тел. пост № ...................................
Чл.10. НАЕМАТЕЛЯТ не може да пренаема имота, без изричното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.


III. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11/1/ Настоящият договор може да бъде прекратен:
а/ с изтичане на договорения срок, ако срокът на договора не бъде продължен.
б/ преди изтичане на срока с отправено едномесечно писмено предизвестие от страна на наемателя.
 в/с отправено писмено предизвестие от............................месец/а/ на една от страните
 до другата, в този случай страната, отправила предизвестието дължи на насрещната неустойка
за предсрочното прекратяване на договора в размер на......................................... 
г/ без предизвестие в хипотезата на чл. 3 от договора, ако не е постигната писмена договорка
между страните. В този случай договорът се счита за прекратен от деня следващ посочения краен
 срок за плащане на наема и НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойката посочена в чл.11/1/, буква”в”.
 Чл.12.  За неуредените в настоящия договор отношения  се прилагат съответните
 разпоредби на ЗЗД и действащото в Република България гражданско законодателство.

Адреси за кореспонденция на страните:


ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ:

ЗА НАЕМАТЕЛЯ:

             Настоящия договор се подписа в два еднакви екземпляра- по
един за всяка от страните и влиза в сила от датата на сключването му.

НАЕМОДАТЕЛ /И/:     1…………………..   


НАЕМАТЕЛ/И/ : 1………………….. 

01.01.2005, Договори и документи