Основно yчилище "Св. св. Кирил и Методий''

Вид: общообразователно, основно (І - VІІІ клас)

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Адрес: гр. Ловеч, ул. "Бачо Киро" 5
Тел. канцелария: 5500/604369
E-mail: [email protected]

14.07.2010, Училища