Частна професионална гимназия по управление на туризма "Константин Фотинов"

Вид училище: професионално
частна професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:
Организация на хотелиерството, срок на обучение 5/6 години:
Специалността дава знания по организация и управление на всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването, изхранването и обслужването на туристите, съобразно стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт, съответстващ на категорията на обекта. Завършилите тази специалност получават трета степен на професионална квалификация;

Мениджмънт в туризма, срок на обучение 5/6 години:
Мениджмънт в туризма е специалност, в която се придобиват специализирани знания на микро и макро равнище в туризма. Гимназистите могат да се реализират на ключови позиции в управлението на предприятията и професионалните формирования в сферата на туризма (хотелиерството, ресторантьорството, търговията и транспорта). Завършилите тази специалност придобиват трета степен на професионална квалификация;

Туристическа анимация, срок на обучение 5/6 години:
Завършилите специалността се реализират като организатори на спортно-развлекателни дейности в средствата за настаняване и подслон. Получават трета степен на професионална квалификация;

Организация на туризма и свободното време, срок на обучение 5/6 години:
Завършилите тази специалност организират туристически пътувания и създават различни начини за развлечение на гостите на туристическия обект. Гимназистите, завършили тази специалност, се реализират като екскурзоводи, аниматори и могат да работят като служители в туристически агенции. Получават трета степен на професионална квалификация;

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение, срок на обучение 5/6 години:
Специалистът “Производство и обслужване в заведенията за хранене” планира менютата според видовете и категории заведения, наличността на продукти съобразена със сезонността, консуматорите (деца, възрастни и др.). Той съблюдава бюджета и рентабилността на продукцията, следи за спазване на ергономичните и екологичните изисквания и съвременните тенденции в храненето. Тази специалност включва и подготовка в мениджмънтa на ресторанта. Завършилите придобиват трета степен на професионална квалификация;

Кетеринг, срок на обучение 5/6 години:
Завършилите специалността контролират работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция (детско, диетично хранене, особеностите при различните религии и националности), правят разценка на тази продукция и проучват пазара; организират и провеждат тържества. Придобиват трета степен на професионална квалификация;

Допълнителна информация:
модерно оборудване и компютърен кабинет с интернет достъп и персонален компютър за всеки ученик; индивидуална работа с всеки ученик; лятна практика в чужбина и в комплекс "Златни Пясъци"; условия за отдих и безплатно медицинско обслужване; малък брой ученици в клас

Транспортни връзки:
автобуси № 7, 8, 9, 13, 13А, 14, 19, 29, 31, 32, 51, 53, 409
тролейбуси № 82, 82А, 83, 84, 86, 88

Адрес: гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 5А,
Телефони: 052/611091; 052/ 654 445; GSM: 0898 489 364
e-mail: [email protected]
URL: http://www.fotinov.hit.bg/

30.11.2005, Училища