Община Димитровград

Кмет: Иво Тенев Димов
Стая № 41
бул. "Г. С. Раковски" № 15
Телефон: 0391/ 68 203
Факс: 0391/ 66 698
Електронна поща: [email protected]

Заместник кмет: Светослав Стойков
Електронна поща: [email protected]
Телефон: 0391/68 205
Стая №: 53

Венета Стоименова
Секретар на Община Димитровград
стая № 43
Бул. "Г. С. Раковски" №15
Телефон: 0391/ 68 209

Томи Томов
Главен архитект на Община Димитровград
стая № 75
Бул. "Г. С. Раковски" №15
Телефон: 0391/ 68 257

Територия: 568 кв.км
Брой населени места: 27
Население: 66 057 души

Дирекция "Административни дейности"

 • Отдел "Канцелария"
 • Отдел "Правно-нормативно обслужване"
 • Отдел "Вътрешен одит"
 • Отдел "Международно сътрудничество и програми"
 • Отдел "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"

Дирекция "Финансово-стопанска дейност"

 • Отдел "Финнансови дейности"
 • Отдел "Приходи"
 • Отдел "Техническо осигуряване”

Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

 • Отдел "Гражданска регистрация"
 • Отдел "Административно обслужване"

Дирекция "Устройство на територията, инвестиционна дейност, околна среда и води"

 • Отдел "Устройство на територията и строителен контрол"
 • Отдел "Кадастър и регулация"
 • Отдел "Инвестиционна дейност"
 • Отдел "Околна среда и води"

Дирекция "Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство"

 • Отдел "Търговия, селско и горско стопанство"
 • Отдел "Управление и разпореждане с общинска собственост"

Горещ телефон: 0391 68-222;
Дежурен: 0391 68-233
Охрана: 0391 68-224
Постоянна връзка с граждани: 0391 66-161

Контакти:

Област Хасково
Община Димитровград
Град Димитровград
Пощенски код 6400
Бул. "Г. С. Раковски" № 15
телефон: 0391/ 68 203
факс: 0391/ 66 698
Е-mail: [email protected]
URL: http://www.dimitrovgrad.bg/

Кмет на гр. Меричлери:
Ангел Колев
тел. 03921/2220
Кмет на с. Добрич:
Марин Маринов
тел. 03926/2220
Кмет на с. Ябълково:
Ванчо Панчев
тел. 03937/2220
Кмет на с. Горски извор:
Янко Янев
тел. 03936/2220
Кмет на с. Радиево:
Румен Димов
тел. 03923/2220
Кмет на с. Крепост:
Димитър Белчев
тел. 03924/2220
Кмет на с. Черногорово:
Янко Янев
тел. 03936/2220
Кмет на с. Върбица:
Петър Касев
тел. 03935/2220
Кмет на с. Злато поле:
Иван Тенчев
тел. 03920/6478
Кмет на с. Сталево:
Панчо Панушев
тел. 03934/2405
Кмет на с. Скобелево:
Емил Маринов
тел. 03934/2387
Кмет на с. Брод:
Димитър Делчев
тел. 03922/2220
Кмет на с. Каснаково:
Тодор Атанасов
тел. 03931/2220
Кмет на с. Крум:
Златка Тенева
тел. 03925/2220
Кмет на с. Странско:
Фильо Стоев
тел. 03933/2221
Кмет на с. Долно белево:
Красимира Сталева
тел. 03928/2220
Кмет на с. Бодрово:
Атанаска Гроздева
тел. 03932/2221
Кмет на с. Голямо асеново:
Господин Радев
тел. 03929/2220
Кмет на с. Воден:
Богдан Кирев
тел. 03927/2369
Кмет на с. Бряст
Латка Латева
тел. 03923/2371
Кмет на с. Здравец:
Василка Жекова
тел. 03921/2234
Кмет на с. Длъгнево:
Тодор Тодоров
тел. 03921/2334
Км. наместник на с. Светлина:
Жеко Жеков
тел. 03936/2215
Км. наместник на с. Малко Асеново:
Колю Павлов
тел. 03929/2310
Км. наместник на с. Райново:
Митко Желязков
тел. 03920/6410
Км. наместник на с. Великан:
Тодор Каваков
тел. 03921/2487

30.11.2005, Общини