Община Маджарово

Кмет: Ерджан Сабахтин Юсуф
Телефон: 03720/ 23 01
e-mail: [email protected]

Секретар: Татяна Петкова Стоянова
Телефон: 23 47

Председател ОбС: Е. Юсуф
Телефон: 22 24

Гл.счетоводител: К. Калайджиева
Телефон: 22 27

Гл. експерт ”Бюджет и местни приходи”:
М. Димова
Телефон: 22 27

Територия: 344 кв.км
Брой населени места: 10
Население: 10 829 души

Дирекция “Финансово-стопански дейности, административно обслужване и местни приходи”

  • Отдел "Финансово-стопански дейности"
  • Отдел "Финанси и общинска собственост"
  • Отдел "Административно-информационно обслужване и човешки ресурси"

Дирекция “Устройство на територията, защита на населението при кризи, общинско развитие, земеделие, транспорт и борба с противообществени прояви”

  • Отдел "Устройство на територията"
  • Отдел "Общинско развитие, земеделие, транспорт"
  • Отдел "Защита на населението при кризи и борба с противообществени прояви"

Община Маджарово
гр. Маджарово 6480, ул. Петър Ангелов 1
Телефон: 03720/22 20
Факс: 03720/23 02
Е-mail: [email protected]
URL: www.madzharovo.bg

Населени места в община Маджарово:
Телефон: 03759/220
с. Бориславци
Христо Николов
Телефон: 037422/220
с. Долни Главанак
Бейсим Адил
Телефон: 037422/238
с. Тополово
Шукри Камбер
Телефон: 03743/316
с. Д. Съдиево
Сеидахмед Мехмед
Телефон: 03759/380
с. Ефрем
Йорданка Станкова
Телефон: 03720/22 01
с. Сеноклас
Ива Марчева
Телефон: 03743/375
с. Ръженово
Джунейт Фикрет
Телефон: 037422/278
с. Селска Поляна
Бирай Хюсню

30.11.2005, Общини