Община Търговище

Кмет: Д-Р ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Телефон: 0601 / 6 86 06

Секретар: Анжела Панайотова 0601 / 6 86 06

Зам. кмет: инж. Митко Панайотов
Телефон:
0601 /6 86 98

Зам. кмет: Диян Дечев
Телефон: 0601 / 6 86 75

Зам. кмет: Валентин Велчев
Телефон:
0601/ 6 86 68

Главен секретар: Христалина Халачева
Телефон: 0601/ 6 86 89

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

І. Дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване”
- Отдел „Деловодно и административно обслужване”
Началник отдел:
инж. Павлина Иванова
Телефон: 0601/ 6 87 11

- Отдел „ГРАО”
Началник отдел:
Филип Петров
Телефон:
0601/ 6 87 53

- Отдел „Правно и нормативно обслужване”
Началник отдел:
Рая Матева
Телефон:
06001/ 6 86 46

II. Дирекция „Бюджет, финанси и МДТ”
Директор:
Милко Петров
Телефон: 0601/ 6 86 60

- Отдел „Бюджет и счетоводство”
Началник отдел: Анна Панова
Телефон: 0601/ 6 86 80

- Отдел „Местни данъци и такси”
Началник отдел: Станислава Йорданова
Телефон: 0601/ 6 87 55

- Отдел „Общинска собственост”
Началник отдел: Иван Иванов
Телефон: 0601/ 6 86 64

III. Дирекция „Икономическо развитие”
Директор: Емел Исуфова
Телефон: 0601/ 6 87 12

IV. Дирекция „Устройство на територията”
Главен инженер
: инж. Димо Димов
Телефон: 0601/ 6 86 51

0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0879 917071 – „Зелен телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

E-mail: [email protected]
URL: http://www.targovishte.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с. Алваново
Христина Атанасова
тел.: 06025 – 2222

с. Александрово
Хюсеин Халилов Хюсеинов
тел.: 06020 – 2330

с. Баячево
Мехмед Мехмедов Хасанов
тел.: 06063 –2 222

с. Бистра
Стилиян Димитров Стоянов
тел.: 06065 –2 222

с. Братово
Ахмед Мехмедов Ахмедов
тел.: 06068 – 2224

с. Божурка
Гюлтен Раимова Хасанова
тел.: 06068 –2 222

с. Буйново
Невзие Рагубова Халилова
тел.: 06066 – 222

с. Буховци
Здравка Николаева Бонева
тел.: 06021 – 222

с. Вардун
Иван Генчев Иванов
тел.: 06028 – 2222

с. Васил Левски
Димитър Иванов Йорданов
тел.: 06069 – 222

с. Голямо Ново
Нилюфер Хамди Хаджиибрямолу
тел.: 06064 – 222

с. Гол. Соколово
Алиме Салиева Ахмедова
тел.: 06021 – 2222

с. Горна Кабда
Гюнер Байрамалиев Халилов
тел.: 06006 –2 210

с. Давидово
Сергей Йорданов Петров
тел.: 0601 6 7292

с. Драгановец
Адем Ахмедов Адемов
тел.: 06003 – 2522

с. Дралфа
Георги Пенчев Цветков
тел.: 06027 – 2300

с. Дългач
Алиш Мустафов Льотин
тел.: 06029 –2 360

с. Здравец
Георги Тимчев Георгиев
тел.: 06023 – 2215

с. Копрец
Зиля Мехмедова Ахмедова
тел.: 06003 – 2325

с. Кошничари
тел.: 06027 – 2422

с. Кралево
Хикмет Мехмедов Ахмедов
тел.: 06067 – 2222

с. Кръшно
Мирослав Светлозаров Стратев
тел.: 06027 – 2400

с. Лиляк
Живко Атанасов Антонов
тел.: 06020 – 2222

с. Ловец
Димитър Стеф. Алексиев
тел.: 06029 – 2240

с. Макариополско
Петър Пенчев Петров
тел.: 06026 – 2222

с. Маково
Мехмед Фаик Елебашъ
тел.: 06004 –2 222

с. Миладиновци
Салих Мусов Дживгов
тел.: 06004 - 2266

с. Мировец
тел.: 06026 - 2620

с. Момино
Кяшиф Исмаилов Алиев
тел.: 0601 6 40 98

с. Надарево
Мехмед Исмаил. Мехмедов
тел.: 06029 - 2222

с. Овчарово
Себахатин Нас. Зюлкярние
тел.: 06060 - 2222

с. Осен
тел.: 06029 -2 245

с. Острец
Огнян Димитров Андреев
тел.: 06029 - 2364

с. Пайдушко
Фатме Ахмедова Мехмедова
тел.: 06068 - 2223

с. Певец
Пенка Йорданова Ангелова
тел.: 06063 - 2333

с. Подгорица
Хюсеин Салиев Хюсеинов
тел.: 06023 - 2222

с. Преселец
Аптула Ибрахимов Аптулов
тел.: 06003 - 2222

с. Пресиян
Шюкрие Хасанова Ахмедова
тел.: 06006 -2 222

с. Пресяк
Аптула Ахмед Аптула
тел.: 06066 - 2265

с. Пробуда
Герасим Маринов Христов
тел.: 06022 - 2222

с. Пролаз
Елшан Саидов Мехмедов
тел.: 06028 - 2219

с. Ралица
Тошко Денев Николов
тел.: 06007 - 2222

с. Разбойна
Севгин Мустаф. Мустафов
тел.: 6 39 09

с. Росина
Юлия Мирославова Христова
тел.: 06027 -2226

с. Руец
Ибрям Юмеров Ахмедов
тел.: 06024 - 222

с. Съединение
Тотьо Петров Тотев
тел.: 06002 -2 222

с. Стража
Руслан Христов Стойнев
тел.: 06062 - 2222

с. Твърдинци
Ридван Ниязиев Сейфуллов
тел.: 06066 - 2219

с. Търновца
Райме Ахмедова Адемова
тел.: 06003 - 2322

с. Цветница
Исмаил Мустафов Мустафов
тел.: 06006 - 2322

с. Черковна
Айрие Аптулова Чаушева
тел.: 06001 -2 222

кв. Въбел-спец.
Янка Христова Илиева
тел.:0601 6 40 34

кв. Бряг-спец.
Екатерина Ив. Кумпелова
тел.: 0601 6 72 74

02.06.2009, Общини