Община Каолиново

Телефонна централа - 05361 - 2210

Нида Намъков Ахмедов
Кмет на община
Вътрешен: 120

Тюрджан Мустафа Ферад
Заместник кмет
Вътрешен: 130
Билгин Османов Мюмюнов
Заместник кмет
Фатме Сюлейманова Хасан
Главен секретар
Вътрешен: 128
Верка Милева Ангелова
Гл.специалист “Човешки ресурси “
Вътрешен: 127

Площ: 293 кв.км.
Население: 21477

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Обща администрация"
Директор Незиха Сюлейман Исмаил
Вътрешен: 133
Дирекция "Бюджет и финанси"
Директор Назике Басри Хюсмен
Вътрешен: 123

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Специализирана администрация"
Директор Румяна Йорданова Тотева
Вътрешен: 125

  • Отдел: "Инвестииции и устройство на територията"
  • Отдел: "Местни данъци и такси"


Контакти:

Адрес: гр. Каолиново
Телефон: 05361 / 2109
E-mail: [email protected]
URL: http://www.kaolinovo.bg/

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Сали Бейтула Юсуф
Кмет на село Браничево
Телефон:088 867 02 61
Нихат Мехмед Осман
Кмет на село Гусла
Телефон:088 598 71 74
Енвер Халил Хасан
Кмет на село Дойранци
Телефон:088 924 66 56
Нурхан Мехмедов Ибрямов
Кмет на село Долина
Телефон:088 254 54 08
Бейхан Ибрахим Сали
Кмет на село Загориче
Телефон:088 867 75 12
Неджми Ибрям Халил
Кмет на село Климент
Телефон: 088 893 86 56
Ахмед Касим Динар
Кмет на село Лятно
Телефон:088 762 09 40
Гюрджан Ниязи Емин
Кмет на село Наум
Телефон:088 976 96 56
Мехмед Джеватов Мехмедов
Кмет на село Пристое
Телефон:088 930 66 56
Февзи Али Юсни
Кмет на село Сини вир
Телефон: 088 963 30 80
Рефат Бахри Ахмед
Кмет на село Средковец
Телефон:088 946 76 56
Шинаси Исмаил Исмаил
Кмет на село Тодор Икономово
Телефон:088 867 33 23
Метин Халил Ехлиман
Кмет на село Тъкач
Телефон: 088 866 99 46

03.06.2009, Общини