Община Добричка

Кмет на общината
Соня Иванова Георгиева
Ел.поща: [email protected]

Зам.-кмет"Финансово-стопански дейности"-Дико Иванов
Ел.поща: [email protected]
Зам.кмет "Европейски проекти и програми и икономическо развитие"-Илдъз Юнус
Ел.поща: [email protected]
Секретар на община Добричка - Соня Георгиева
Ел.поща: [email protected]

Общински съвет
Председател Общински съвет -
Донко Марев
Телефон:103 603119


Общинска администрация

Гл.експерт ОМП Станимир Атанасов
Ст.експерт.-канцелария и връзки с обществеността Добринка Петрова
Телефон: 600892
Делегирани одитори Даниела Николова, Росица Тодорова
Телефон: 600621
Юристи Веселина Георгиева, Петър Василев

Обща администрация

Дирекция „Административно правно, информационно обслужване и технологии и управление на собствеността”
Директор на дирекция
Румяна Иванова
Телефон:603167

Гл.експерт “Човешки ресурси” Нели Димитрова
Ст.експерт “Информ.обсл. и технологии” инж.Минко Минков
Гл.експерт по осигуряване работата на ОбС Женя Александрова
Телефон: 603124
Мл.експерт по осигуряване работата на ОбС Антония Иванова
Юрист по осигур.раб.на ОбС
Телефон: 603124
Гл.експерт.”ГРАО” Росица Великова

Дирекция финансово-стопански дейности
Гл. счетоводител Йоанна Пенева 215 601370
Н-к отдел Ирена Петкова

Директор дирекция "ФСД" Веселка Петрова
Телефон: 603194

Гл.експерт ТРЗ Петя Славова
Телефон: 603194
Н-к отдел МДТ Мария Петрова
Телефон: 600643
Мл.експерт данъци и такси Пенка Георгиева
Телефон: 600643
Ст.експерт данъци и такси Жулиета Георгиева
Телефон: 600643
Ст.спец.-счетоводител Наталия Коева
Телефон: 600643
Ст.спец-счетоводител Божанка Танева
Телефон: 600643
Ст.експерт данъци и такси Радка Иванова
Телефон: 600643
Ст.спец.-счетоводител Илияна Райкова
Телефон: 600643

Специализирана администрация

Дирекция “УТС, общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда
Директор на дирекция
инж.Таня Василева
Телефон: 601311

Гл. архитект инж. Валентин Калчев
Гл. инжинер инж. Атанас Пънгаров
Гл.спец.стр.техник и контрол по строителството Ели Даскалова
Ст.спец.незак.стр. и стр.техник Ивайло Костадинов
Ст. спец.нез.с-во и стр.техник Недялка Костадинова
Ст.сп.опаз.и възст.околна среда Венета Василева
Ст.специалист „Кадастър и рег-я” Божидар Желков
Ст.специалист „Кадастър и рег-я”Красимира Бояджиева
Ст.специалист „Кадастър и рег-я” Деяна Христова
Ст.спец.общ.собственост Йорданка Донева
Ст.експ. общ.собственост и инвестиции Валентина Колева

Дирекция “Образование, култура, здравеопазване, соц.услуги, спорт,вероизповедания и трудова заетост”
Директор на дирекция Наташа Василева
Телефон: 601048

Дирекция „Европейски проекти и програми и икономическо развитие”
Директор на дирекция Даниела Тодорова
Телефон: 600537

Гл.експерт по евро проекти, програми и икон.развитие Добромир Николов
Телефон: 600537
Гл.експерт – еврофондове и у-ние на проекти Детелина Иванова
Телефон: 600537
Гл.експерт еврофондове,разработване и упр-е на проекти Гюлхан Вейсел
Телефон: 600537

Община Добричка
ул. „Независимост" № 20
9300 гр. Добрич

код за избиране на град Добрич - 058
Телефонна централа - 600 889
Факс - 600 806
E-mail: [email protected]
URL: http://www.dobrichka.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Ридван Адем Исмаил - Кмет с. Алцек
Мариана Михайлова Димитрова - Кмет с. Батово
Осман Ибрям Осман - Кмет с. Бенковски
Мюзефер Алис Асан - Кмет с. Божурово
Димитър Николов Димитров - Кмет с. Бранище
Георги Стоянов Георгиев - Кмет с. Ведрина
Атти Рашид Мустафа - Кмет с. Воднянци
Паун Енев Станчев - Кмет с. Дончево
Ремзи Февзи Кямил - Кмет с. Енево
Йордан Божанов Господинов - Кмет с. Житница
Иван Илиев Стоянов - Кмет с. Карапелит
Румянка Стоянова Колева - Кмет с. Козлодуйци
Иван Желязков Иванов - Кмет с. Ловчанци
Гюлер Анисова Юнусова - Кмет с. Ломница
Ивелин Енчев Ковачев - Кмет с. Лясково
Иван Николов Вълев - Кмет с. Овчарово
Митко Стоянов Желязков - Кмет с. Одърци
Живко Христов Желев - Кмет с. Паскалев
Атанас Димитров Пенев - Кмет с. Плачидол
Галин Първанов Иванов - Кмет с. Победа
Севнур Хайредин Ибрям - Кмет с. Подслон
Петранка Антонова Георгиева - Кмет с. Смолница
Марин Георгиев Хаджийски - Кмет с. Стефаново
Васил Тодоров Божилов - Кмет с. Стожер
Берол Ахмед Али- Кмет с. Ф. Денково
Маргарита Добрева Стоянова - Кмет с. Царевец
Иван Марев Георгиев - Кмет с. Черна
Миленка Гочева Влахова - Кметски наместник с. Бдинци
Веселин Иванов Мутафов - Кмет с. Богдан
Стефан Тодоров Русев - Кметски наместник с. Вратарите
Иванка Георгиева Иванова - Кметски наместник с. Врачанци
Живко Маринов Стоянов - Кмет с. Владимирово
Даниела Василева Димитрова - Кметски наместник с. Ген. Колево
Наталия Ганчева Чернева-Петкова - Кмет с. Долина
Калинка Йорданова Василева - Кмет с. Драганово
Иванчо Георгиев Енчев - Кметски наместник с. Дебрене
Химчо Маринов Химчев - Кметски наместник с. Добрево
Галина Димитрова Костадинова - Кметски наместник с. Златия
Семра Хасан Шевкет- Кмет с. Камен
Цветанка Георгиева Йорданова - Кмет с. Котленци
Георги Иванов Димов - Кметски наместник с. Крагулево
Диана Тодорова Димитрова - Кметски наместник с. М. Смолница
Снежанка Петрова Симеонова - Кметски наместник с. Медово
Румяна Илиева Пенева - Кмет с. Методиево
Бирол Изет Сали - Кметски наместник с. Дряновец
Йордан Вълков Йорданов- Кметски намеснтик с. Орл. Могила
Атанас Керанов Атанасов - Кмет с. Одринц
Георги Желев Атанасов - Кмет с. Опанец
Йордан Атанасов Йорданов - Кметски наместник с. Миладиновци
Георги Янакиев Георгиев - Кмет с. П. Свещарово
Йордан Марков Стоев - Кмет с. Полк. Минково
Мустафа Сали Карани - Кмет с. Пчелино
Ивелина Тодорова Георгиева - Кметски наместник с. Попгригорово
Янка Василева Колева - Кметски наместник с. Гешаново
Теодора Славова Иванова - Кметски наместник с. Приморци
Радка Господинова Йорданова - Кметски наместник с. Пчелник
Златка Петрова Георгиева - Кметски наместник с. П. Иваново
Иванка Георгиева Костова - Кмет с. Росеново
Василка Димова Кръстева - Кмет с. Свобода
Жеко Киров Жеков - Кмет с. Славеево
Рубиян Назиф Исмаил - Кмет с. Сливенци
Николай Христов Станчев - Кмет с. Ст. Караджа
Дамян Йорданов Михайлов - Кмет с. Самуилово
Музафер Хасан Шабан - Кметски наместник с. Соколник
Иванка Костадинова Христова - Кмет с. Тянево
Иванка Александрова Георгиева - Кмет с. Хитово
Георги Грозданово Атанасов - Кметски наместник с. Ново Ботево

30.11.2005, Общини