Община Антоново

Кмет
Хайредин Мустафов Мехмедов
Тел: 06071/ 2222, 2333

Исмаил Халилов Ибрямов
Заместник-кмет
22 14; вътр. 26

инж. Цеца Василева Илиева
Заместник-кмет
22 28; вътр. 23

Неджиб Ашимов Ашимов
Заместник-кмет
вътр. 48

Мехмед Ахмедов Мехмедов
Секретар на община
22 67; вътр. 24

Фирдес Неждиева Хасанова
Секретар на МКБППМН
вътр. 37

Отдел "ГРАО"

Ерджан Ахмедов Мехмедов
Началник отдел "ГРАО"
22 61; вътр. 45

Площ: 472 кв. км.
Население: 7284

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

  • Отдел "Финансово-счетоводен"
  • Отдел "Търговия, транспорт, туризъм и местни приходи"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Специализирана администрация"

Дирекция "Проектна дейност и строителство"

  • Отдел "Териториално-селищно устройство"

Контакти:
Адрес: 7970 гр. Антоново, обл. Търговище, бул. "Тузлушки герой" №26
Работно време с граждани:
08:00 ч. - 17:00 ч.

Тел.: 06071/ 2222, 2333

Сигнали, мнения и препоръки:
[email protected]
Сигнали за корупция: [email protected]
Е-мейл: [email protected]
URL: http://www.antonovo.bg/

Населени места в община Антоново

Джелил Мюмюнов
Кметски наместник
с.Банковец, с. Свободица, с. Букак, с. Малка черковна
Телефон: 060580861
Телефон: 0886 404 271

Кадир Кадиров
Кметски наместник
с.Великовци
Телефон: 060580863
Телефон: 0886 404 283

Сидика Шерифова
Кметски наместник
с. Вельово
Телефон: 060580712
Телефон: 0886 404 267

Стоян Стойнев
Кметски наместник
с. Девино, с. Шишковица
Телефон: 060580701
Телефон: 0886 404 291

Ремзие Юмерова
Кметски наместник
с. Дл.поляна, с. Дъбравица, с. Халваджийско, с. Яребично
Телефон: 060580702
Телефон: 0886 404 264

Саид Юмеров
Кметски наместник
с. Добротица, с. Присойна, с. Язовец
Телефон: 060580719
Телефон: 0886 404 269
Кв.Еревиш
Телефон: 060580872

Анани Илиев
Кмет
с. Изворово
Телефон: 060580842
Телефон: 0886 404 286

Айсел Махмудова
Кметски наместник
с. Капище
Телефон: 060580865
Телефон: 0886 404 268

Севгин Махремов
Кметски наместник
с. Китино
Телефон: 060580871
Телефон: 0886 404 274

Вилдан Юмер
Кметски наместник
с. Коноп
Телефон: 060580873
Телефон: 0886 404 273

Ешреф Ибрямов
Кметски наместник
с. Крушолак,
с. Свирчево
Телефон: 060580843
Телефон: 0886 404 262

Исмаил Мехмедов
Кметски наместник
с. Кьосевци, с. Поройно, с. Стойново
Телефон: 060580707
Телефон: 0886 404 263

Мелиха Мехмедова
Кмет
с. Любичево
Телефон: 060580722
Телефон: 0886 404 280

Стефан Стефанов
Кметски наместник
с. Малоградец
Телефон: 060580704
Телефон: 0886 404 279

Ивалин Миланов
Кметски наместник
с. Моравица
Телефон: 060580705
Телефон: 0886 404 278

Ахмед Сеидов
Кметски наместник
с. Милино, с. Глашатай
Телефон: 060580847
Телефон: 0886 404 289

Бехчет Кадиров
Кметски наместник
с. Моравка
Телефон: 060580892
Телефон: 0886 404 281

Валентин Маринов
Кметски наместник
с. Орач
Телефон: 060580849
Телефон: 0886 404 266

Хюсеин Хюсеинов
Кметски наместник
с. Разделци
Телефон: 060580721
Телефон: 0886 404 285

Исмет Аптулов
Кметски наместник
с. Равно село, с. Стройновци
Телефон: 060580853
Телефон: 0889 411 769

Неджатин Мустафов
Кмет
с. Стеврек, с. Чеканци
Телефон: 060580723
Телефон: 0885 764 249

Мехмед Исмаилов
Кметски наместник
с. Стара речка, с. Богомолско, с. Мечево
Телефон: 060580865
Телефон: 0886 404 284

Соня Димитрова
Кметски наместник
с. Семерци с. Г.Златица, с. Д. Златица, с. Пиринец
Телефон: 060580709
Телефон: 0886 404 265

Зекерие Исмаилов
Кметски наместник
с. Старчище
Телефон: ж060580827
Телефон: 0886 404 287

Илхан Ахмедов
Кметски наместник
с.Таймище, с. Пчелно
Телефон: 060580713
Телефон: 0886 404 288

Али Исмаилов
Кмет
с. Трескавец
Телефон: 060580893
Телефон: 0888 289 202

Стилиян Станчев
Кметски наместник
с. Черни бряг
Телефон: 060580714
Телефон:0886 404 277

Ниязи Ниязиев
Кметски наместник
с.Черна вода
Телефон:060580830
Телефон: 0886 404 270

Бейзат Исуфов
Кметски наместник
с.Ястребино, кв. Божица
Телефон: 060580718
Телефон: 0886 404 272

02.06.2009, Общини