Община Козлодуй

Кмет Маринела Георгиева Николова
Телефон: (0973) 85800

Зам. кмет
Георги Кирков
Телефон: (0973) 85861

Секретар

Лиляна Рашкова
Телефон: (0973) 85848

Дирекция "Финансово-стопански дейности"
Директор Галина Христова
Телефон: (0973)85816
Дирекция "Правно обслужване"
Деница Петрова
Телефон: (0973)85811
Дирекция " Международни проекти и обществени поръчки"
Директор Ирена Кирилова-Попова
Телефон: (0973)85865

Площ 284,874 кв.км
Жители 23 192

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

  • Отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост"
  • Отдел "Местни данъци и такси" - Началник отдел: Ивелина Драгомирова, тел.: 0973/85864
  • Отдел "Правно, нормативно, административно и информационно обслужване"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Отдел "Икономическо развитие и туризъм"
  • Отдел "Международни проекти и енергийна ефективност"
  • Отдел "Териториално устройство, строителство и екология"


Дирекция "Координация и административен контрол, връзки с обществеността и международни отношения"

  • Отдел "Образование, култура и младежки дейности"
  • Отдел "Обществени поръчки"
  • Отдел "Местна координация, социални дейности и здравеопазване"

Дирекция "Местни данъци и такси"
Началник на отдел: Цветелина Христова Маринова
Телефон: (0973)80351


Адрес: гр. Козлодуй
ул.”Христо Ботев” № 13
Email: [email protected]
URL: http://www.kozloduy.bg/

КМЕТСТВА

Кмет на с. Хърлец: Огнемир Симов
Кмет на с. Гложене: Петко Петков
Кмет на с. Бутан: Кирилка Асенова
Кмет на с. Крива бара: Илиян Иванов

03.06.2009, Общини