Община Омуртаг

ЕШРЕФ ХАСАНОВ ЕШРЕФОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ
Телефон: 635 02

зам.-кмет
Телефон: 624 64
зам.-кмет
Телефон: 625 14
секретар
Телефон: 620 72
връзки с обществеността
Телефон: 623 11
Телефон: 623 11
юрисконсулт
Телефон: 624 37
главен счетоводител
Телефон: 620 24
главен архитект
Телефон: 623 11

Площ: 401.7 km2
Население: 32 861 души

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансово-стопански дейности"

  • Отдел "Финанси и бюджет"
  • Отдел "Счетоводство"


Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

  • Отдел "Общински съвет и евроинтеграция"
  • Отдел "Канцелария"
  • "Отбранително мобилизационна подготовка"


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Дирекция "Стопански и хуманитарни дейности"

  • Отдел "Икономическа политика"
  • Отдел "Общинска собственост, приватизация, концесии"
  • Отдел "Образование и култура"


Дирекция "Местни данъци и такси"

Дирекция "Програми, проекти, европейски фондове и инвестиции"

Дирекция "Устроиство на територията,строителство и контрол"

За връзка
Тел.: 0605 623 11 / 0605 620 08
Факс: 0605 635 02
7900 гр.Омуртаг, ул."Александър Стамболийски" 2А
Сигнали мнения и препоръки


E-mai: [email protected]
URL: http://www.omurtag.bg/

Населени места в Община Омуртаг:

БЕЛОМОРЦИ
Христо Ангелов Илиев
Телефон: 0605/6 20-46
БЪЛГАРАНОВО
Мустафа Ахмедов Мехмедов
Телефон: 060458/ 284
ВЕЛИКДЕНЧЕ
Сезгин Ахмедов Хасанов
Телефон: 0605/ 35-08
ВЕЛИЧКА
Мустафа Реджеб Якуб
Телефон: 06046/ 22-30
ВЕРЕНЦИ
Хатидже Ибрямова Мехмедова
Телефон: 060458/ 222
ВЕСЕЛЕЦ
Ерсин Ахмед Ахмед
Телефон: 060458/ 565
ВИСОК
Ахмед Mустафов Мехмедов
Телефон: 060458/ 280
ВРАНИ КОН
Исмаил Якъб Исуф
Телефон: 06046/ 22-22
ГОЛЯМО ЦЪРКВИЩЕ
Севдие Рюстемова Махремова
Телефон: 060451/ 302
ГОРНА ХУБАВКА
Ерджан Шефкедов Ахмедов
Телефон: 060450/ 223
ГОРНО КОЗАРЕВО
Севгин Ферадов Мустафов
Телефон: 06044/ 22-80
ГОРНО НОВКОВО
Мехмед Мусов Мехмедов
Телефон: 06043/ 372
ГОРСКО СЕЛО
Бехчет Мустафов Мехмедов
Телефон: 06047/ 263
ДОЛНА ХУБАВКА
Исмаил Мехмедов Исмаилов
Телефон: 060450/ 222
ДОЛНО КОЗАРЕВО
Еркан Акифов Яхов
Телефон: 06044/ 22-22
ДОЛНО НОВКОВО
Касим Мусов Мусов
Телефон: 06043/ 222
ЗЕЛЕНА МОРАВА
Хасан Салимов Мустафов
Телефон: 06047/ 222
ЗВЕЗДИЦА
Хасан Исуфов Хюсеинов
Телефон: 06046/ 22-31
ЗМЕЙНО
Айше Мехмедова Ахмедова
Телефон: 060454/ 222
ИЛИЙНО
Вилдан Ахмедова Хюсменова
Телефон: 06042/ 22-22
КАМБУРОВО
Юбейдет Исмаилов Исмаилов
Телефон: 06049/ 222
КЕСТЕНЯВО
Фикрет Мустафов Расимов
Телефон: 06043/ 322
КОЗМА ПРЕЗВИТЕР
Ерджан Вели Ахмед
Телефон: 0605/ 6 22-38
КРАСНОСЕЛЦИ
Гюрсел Мехмедов Мустафов
Телефон: 06044/ 22-87
МОГИЛЕЦ
Хюсеин Ешреф Хасан
Телефон: 06046/ 528
ОБИТЕЛ
Исмет Ниязиев Ереджебов
Телефон: 060451/ 222
ПАНАЙОТ ХИТОВО
Гюрсел Хамзов Хамидов
Телефон: 060450/ 224
ПАНИЧИНО
Христо Петров Божилов
0605/ 24-59
ПЕТРИНО
Мустафа Ахмедов Ферадов
060458/ 321
ПЛЪСТИНА
Мустафа Мехмедалиев Мустафов
Телефон: 060451/ 355
ПТИЧЕВО
Мехмед Ереджебов Ахмедов
Телефон: 060454/ 333
ПЪДАРИНО
Хасан Кадиров Хасанов
Телефон: 06047/ 322
ПЪРВАН
Селим Мустафов Алиев
Телефон: 060458/ 214
РЪТЛИНА
Мустафа Хикметов Мустафов
Телефон: 060451/ 422
СТАНЕЦ
Неждет Мехмедов Халилов
Телефон: 0605/ 35-30
ТЪПЧИЛЕЩОВО
Георги Стоянов Стоичков
Телефон: 0605/ 34-48
УГЛЕДНО
Муса Хасанов Мусов
Телефон: 06043/ 266
ЦАРЕВЦИ
Фикри Исмаилов Хюсеинов
Телефон: 06049/ 410
ЦЕРОВИЩЕ
Муса Мехмедов Дурльов
Телефон: 060451/ 311
ЧЕРНОКАПЦИ
Метин Шерифов Аптулов
Телефон: 060451/ 268

02.06.2009, Общини