Община Балчик

КОД ЗА БАЛЧИК 0579

ОБЩИНА БАЛЧИК

КМЕТ
Николай Ангелов
[email protected]


ЗАМ.-КМЕТ ФИНАНСИ МИТКО ПЕТРОВ
[email protected]

ЗАМ.-КМЕТ СТРОИТЕЛСТВО ДИМИТРИН ДИМИТРОВ
[email protected]

СЕКРЕТАР КЪЙМЕТ ТУРГУТ
[email protected]


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОЛАЙ КОЛЕВ
[email protected]

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
РЪКОВОДИТЕЛ
СЕЗЕР РАСИМОВА
[email protected]


СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
ТАНЯ ШИШКОВА
[email protected]

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДЛЪЖНОСТ
ГЛ. ЕКСПЕРТ ФИН. КОНТРОЛ
МИМА ВАСИЛЕВА
[email protected]ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"
ДИРЕКТОР


ОТДЕЛ „ПРАВНО , ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЛУЖВАНЕ“
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
ГЕРГАНА НИКОЛОВА
[email protected]
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕНЯ МАНОЛОВА
[email protected]
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА
[email protected]
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИТО ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ
[email protected]

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИТО ГАЛИН ИСКРЕНОВ
[email protected]

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК АРХИВАР И ВРЪЧИТЕЛ
ПЛАМЕНА СТОЙЧЕВА
[email protected]


ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
ЕЛИЦА КРЪСТЕВА-ВАСИЛЕВА
[email protected]

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО
СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА
[email protected]

ОТДЕЛ „КУЛТУРА, ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
САВА ТИХОЛОВ
[email protected]
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ТАТЯНА ВЕЛИКОВА
[email protected]
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ОбС
РАЙНА ПЕТКОВА
[email protected]
СТ.СПЕЦ.-СЕКРЕТАР ЗАМ. КМЕТОВЕ
ДАНИЕЛА АВДЖИЕВА
[email protected]


ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА СЛУЖБА“
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
ПАВЛИНА ПАРУШЕВА
[email protected]

ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ
ИЛИЯНА ИЛИЕВА
[email protected]

ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ
ЖИВКО ЛАЗАРОВ
[email protected]
СТ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ
ХРИСТИНА НИКОЛОВА
[email protected]
СТ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ
ВЕЛИСЛАВА ТРИФОНОВА
[email protected]


ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
МИХАИЛ ДИМОВ
[email protected]

ОБЩИНА БАЛЧИК
9600 гр. Балчик
площад "21 септември" №6
e-mail:[email protected]
URL: http://www.balchik.bg/


Дирекция "ОБРАЗОВАНИЕ, ХУМАНИТАРНИ, СОЦИАЛНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"
Директор: КРАСИМИРА КИРЧЕВА
[email protected]

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с. Безводица кмет: МАРИН ДЯНКОВ
Телефон: 0895 554 168
с. Бобовец кмет: Орхан Алиев
Телефон: 0895 554 156
с. Храброво кмет: ЙОРДАН КОЕВ
Телефон: 0895 554 057
с. Гурково кмет: Тодор Георгиев
Телефон: 0895 554 044
с. Църква кмет: КАЛИН КАЛЧЕВ
Телефон: 0895 554 201
с. Дропла кмет: ДЕНЧО ПОПОВ
Телефон: 0895 554 205
с. Дъбрава кмет: МИРОСЛАВА ПЕТРОВА
Телефон: 0895 554 059
с. Змеево кмет: [email protected]
Телефон: 0895 554 058
с. Кранево кмет: Румен Николов
Телефон: 0895 554 045
с. Кремена кмет: ЕРХАН МЮСТЕДЖЕБ
Телефон: 0895 554 207
с. Ляхово кмет: РЕДЖЕБ РЕДЖБОВ
Телефон: 0895 554 046
с. Оброчище кмет: СТОИЛ НИКОЛОВ
Телефон: 0895 554 167
с. Пряспа кмет: ВАСИЛ ИЛИЕВ
Телефон: 0895 554 052
с. Рогачево кмет: ИЛИАНА ДИМИТРОВА
Телефон: 0895 554 051
с. Сенокос кмет: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ
Телефон: 0895 554 166
с. Соколово кмет: ИСМАИЛ ИСМАИЛ
Телефон: 0895 554 165
с. Стражица кмет: Шукри Шукри
Телефон: 0895 554 047
с. Тригорци кмет: ЦАНКА КОЛЕВА
Телефон: 0895 554 170
с. Царичино кмет: ГЕОРГИ ГЕНОВ
Телефон: 0895 554 053

30.11.2005, Общини