Община Елена

Кмет
инж. Дилян Стефанов Млъзев
e-mail: [email protected]
телефон: 06151/6132

Заместник-кмет
Йордан Иванов Димитров
e-mail: [email protected]
телефон: 06151/6137

Секретар
e-mail: [email protected]
телефон: 06151/613

Финансов контрольор
Юлия Вараджакова
e-mail: [email protected]
телефон: 06151/6574

Служител по сигурността на информацията и защита населението при бедствия, аварии и катастрофи
инж. Николай Наумов
телефон: 06151/6138

Главен архитект
арх. Красимир Йорданов Попов
телефон: 06151/6262

Дирекция "Административно обслужване, канцелария и човешки ресурси" (АОЧКР)
Директор на дирекция "АОКЧР"
Гл. специалист "АОН"
Здравка Бъбрекова
[email protected]
телефон: 6249 112
Ст. специалист "АОН"
Людмила Стоянова
[email protected]
телефон: 6249 112
Гл. експерт "Човешки ресурси"
Мария Симеонова
телефон: 6331 209
Гл. специалист "Деловодство"
Елена Георгиева
телефон: 6132 205
Мл. експерт "Информационно обслужване и технологии"
Росен Александров
[email protected]
телефон: 6049 302
Гл. специалист "Общински съвет"
Станислава Кабакова
[email protected]
телефон: 6557 ОбС

Празник на общината: 21 май
Площ: 671 кв. км
Население: 11 276 души

Сектор “Местни данъци и такси” (МДТ)
Началник сектор
Румен Георгиев
[email protected]
Телефон: 6384 119
Старши данъчен инспектор
Красимира Димитрова
Телефон: 6384 123
Старши счетоводител "Приходи"
Ангелинка Зехирова
Телефон: 6384 120

Адрес: Елена 5070, ул. "Иларион Макариополски" №24
Телефонна централа: 06151/6261, Факс: 06151/6510

E-mail: [email protected]
URL: http://administration.elena.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кметски наместник Бадевци
Стоянка Дамянова Димитрова
06158/474

Кмет на кметство Беброво
Николай Емилов Колев
06152/345
Старши специалист “АОН” Беброво
Анка Тодорова Костова
06152/217
Младши специалист в кметство Беброво
Сийка Стефанова Балабанова
06152/217
Младши специалист “Контрол по чистотата” Беброво
Салим Хабилов Гьочев

Кметски наместник Блъсковци
Румяна Петкова Терзиева
06151/2696

Кметски наместник Бойковци
Севшан Османова
06151/548

Кметски наместник Буйновци
Стефан Любчев Котуков
06154/220

Кметски наместник Гърдевци
Бянка Владимирова Стоянова
06158/319

Кметски наместник Дебели рът
Веселина Захариева Влахова
0886404159

Кметски наместник Дрента
Георги Иванов Първанов
06151/2570

Кметски наместник Илаков рът
Йордан Петков Йорданов
06151/5752

Кмет на кметство Каменари
Стоян Стоянов Драгостинов
06152/570

Кмет на кметство Константин
Стоян Пенков Стоянов
06155/626
Старши специалист “АОН” Константин
Бедрие Кязимова Еминова
06155/236
Старши специалист “Контрол по чистотата” Константин
Йорданка Иванова Михова
06155/236

Кметски наместник
Костел Иван Михалев Димитров
061503/342

Кметски наместник Лазарци
Иван Илиев Атанасов
0886333791

Кмет на кметство Майско
Зоя Андонова Ангелова
06155/253
Старши специалист “АОН” Майско
Дианка Иванова Минова
06155/253

Кметски наместник Марян
Сийка Кирилова Николова
061503/565

Кметски наместник Мийковци
Марийка Иванова Корчева
06151/5632

Кмет на кметство Палици
Ана Иванова Атанасова
06152/373

Кметски наместник Руховци
Стефан Петков
06151/5724

Кметски наместник Средни колиби
Снежана Димитрова Стоянова
06158/263

Кметски наместник Тодювци
Росица Недялкова Стефанова
06151/2061

Кметски наместник Чакали
Силвия Димитрова Йорданова
0884704406

Кметски наместник Яковци
Николай Стоянов Попов
06151/5712

30.11.2005, Общини