Община Шумен

Кмет: ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
Телефон:054/800 810
E-mail: [email protected]

Зам. кмет по стопански въпроси и икономическо развитие: Росица Иванова Антонова
Телефон: 054/800 700
E-mail: [email protected]
Зам. кмет по социални дейности и здравеопазване: Светлана Маркова Иванова
Телефон: 054/800 860
E-mail: [email protected]
Зам. кмет по бюджет и финанси: Татяна Димитрова Костова
Телефон: 054/800 840
E-mail: [email protected]
Зам. кмет по устройство на териториите, строителство и екология: Боян Костадинов Тодоров
Телефон:054/800 630
E-mail: [email protected]
Зам. кмет по култура, просвета и образование: Найден Стоянов Косев
Телефон: 054/800 830
E-mail: [email protected]
Секретар: Диян Кирилов Димитров
Телефон: 054/800 890
E-mail: [email protected]
Главен архитект
Иван Капралов
Телефон: 054/830 509
E-mail: [email protected]

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКОЛОГИЯ"
Директор: Валентина Йорданова
Телефон: 054/857 758
E-mail: [email protected]

 • Отдел "Териториоално-селищно устройство, административно-техническото обслужване на населенито, контрол по строителството и регистрация на строежите"
 • Отдел "Инвестиции, инвестестиционен контрол, строителство и екология"

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ"

 • Отдел "Управление на общинската собственост"
 • Отдел "Икономическо развитие и стопански дейности"
 • Отдел "Европейски фондове и програми"

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"
Директор: Петранка Петрова
Телефон: 054/857 616
E-mail: [email protected]

ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ПРОСВЕТА И ОБРАЗОВАНИЕ"
Телефон: 054/857 723

 • Отдел "Култура и реклама"
 • Отдел "Образование, наука и младежки дейности"

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Директор: Мариана Паскова
Телефон: 054/857 747
E-mail: [email protected]

 • Отдел "Единно бюджетно счетоводство"
 • Отдел "Бюджет и човешки ресурси"
 • Отдел "Местни данъци и такса битови отпадъци"

ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
Директор: Катя Иванова
Телефон: 054/857 649
E-mail: [email protected]

 • Отдел Гражданска регистрация и състояние "
 • Отдел "Стопанисване на материално-техническата база"
 • Отдел "Информационно обслужване и технологии"
 • Отдел "Правно-нормативно обслужване,връзки с обществеността и отбранително-мобилизационна подготовка"

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКТОРАТ"
Директор: Свилена Иванова
Телефон: 054/857 750
E-mail: [email protected]

Информация за местни данъци и такса битови отпадъци
Телефон за справки: 054/ 857 631
Aдрес: гр. Шумен 9700, бул. "Славянски" 17
Телефон: 054/857 640 054/800 810
URL: http://www.shumen.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кмет на кметство- с.Ивански
Жечко Йорданов Жеков
Телефон: 05317/ 20 21
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Царев брод
Стефан Борисов Живков
Телефон: 05315/ 21 13
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Друмево
Ренгинар Потур
Телефон: 05319/ 20 89
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Дибич
Христо Николаев Йорданов
Телефон: 05312/ 21 30
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Мадара
Кирил Филчев Кирилов
Телефон: 05313/ 20 56
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Градище
Идриз Исмаилов Халидов
Телефон: 05311/ 52 16
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Салманово
Йордан Георгиев Киров
Телефон: 05316/ 22 15
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Коньовец
Гьокхан Илхан Реджеб
Телефон: 05315/ 20 44
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Вехтово
Перихан Ахмедова Хюлмиева
Телефон: 05317/ 21 92
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Новосел
Фахри Хюсеинов Хюсеинов
Телефон: 05318/ 82 30
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Ил. Блъсков
Васил Вълчанов Василев
Телефон: 05312/ 20 60
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Мараш
Дарина Апостолова Дженова
Телефон: 054/ 828 051
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Черенча
Хасан Мехмедов Хасанов
Телефон: 05318/ 83 45
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Средня
Ханифе Хасан
Телефон: 05318/ 83 09
E-mail: [email protected]
Кмет на кметство- с.Струйно
Силвия Костова
Телефон: 05311/ 53 37
E-mail: [email protected]
Кметски наместник- с.Велино
Димитър Димитров
Телефон: 05344/ 22 30
E-mail: [email protected]
Кметски наместник- с.Р. Димитриево
Мариян Кънчев Денчев
Телефон: 05310/ 23 13
E-mail: [email protected]
Кметски наместник- с.П. Волов
Димитър Ботев Ботев
Телефон: 05314/ 22 35
E-mail: [email protected]
Кметски наместник- с.Лозево
Милко Иванов Цанев
Телефон: 05314/ 24 23
E-mail: [email protected]
Кметски наместник- с.Ветрище
Фетия Шукри
Телефон: 05310/ 22 62
E-mail: [email protected]
Кметски наместник- с.Овчарово
Светлана Иванова Маркова
Телефон: 05319/ 21 12
E-mail: [email protected]
Кметски наместник- с.Костена река
Телефон: 05319/ 21 21
E-mail: [email protected]
Кметски наместник - с.В. Друмев
Юлиян Андреев
Телефон: 05312/ 21 60
E-mail: [email protected]
Кметски наместник- с.Белокопитово
Алекси Димитров Чолаков
Телефон: 05314/ 22 15
E-mail: [email protected]
Кметски наместник - с.Кладенец
Фатме Хасан Сюлейман
Телефон: 05319/ 21 82
E-mail: [email protected]

30.11.2005, Общини