Община Опака

Кмет на Общината
Мехидин Мехмедов Кадиров

Зам. кмет „Регионално развитие”: Бахар Юмеров Юсменов
Зам. кмет „Хуманитарни дейности”: Милчо Русев Русев
Зам. кмет „Социални дейности”: Мехидин Мехмедов Кадиров
Секретар: Галя Неделчева Кулева
Телефони: + 359 6039 2311

Директори на дирекции
Феим Юсменов Феимов
Директор на дирекция „Обща администрация”
Тел. 0899918030
Юксел Мехмед Ферзу
Директор на дирекция „Специализирана администрация”
Тел. 0899918016
Главен счетоводител
Байсе Арифова Хасанова
Тел. 0896685382

Работно време на администрацията:
08:00 ч. - 17:00 ч.
За връзка:
Тел.: + 359 6039 2222


E-mail: [email protected]; [email protected]
URL: http://www.opaka.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кмет на с. Крепча:
Кмет Ниязи Ахмедов Ниязиев (ДПС)
Тел: 060370/222
Кмет на с. Голямо градище:
Кмет Гюлзар Хасанова Чакърова (ДПС)
Тел: 060370/222
Кмет на с. Горско Абланово:
Кмет Сашко Петров Събков (БСД)
Тел: 060374/222
Кмет на с. Гърчиново:
Кмет Сайдетин Ибрямов Ахмедов (ДПС)
Тел: 060375/222
Кмет на с. Люблен:
Кмет Мехмед Алиев Юсеинов (ДПС)
Тел: 060376/222

02.06.2009, Общини