Район "Одесос"

Ръководство

Кмет на район Георги Недев
Телефон: 612 888 стая 206
[email protected]

Заместник кмет
Емилия Христова
Телефон: 621 914 стая 204
[email protected]

Заместник кмет Атанас Христов
Телефон: 612 887 стая 203
[email protected]

Заместник кмет Желез Железов
Телефон: 612 890 стая 202
[email protected]

Йовка Косева
Телефон: 612 881 стая 212
[email protected]
Секретар на район

Димитър Николов
Телефон: 612 884 стая 315
Главен архитект

Дирекция Информационно и административно обслужване / ИАО

Петър Бакалов
Телефон: 612 786 стая 201
[email protected]
Директор дирекция

Антония Калчева
Телефон:612 878 стая 108
[email protected]
Главен специалист "ЕСГРАОН"

Матенка Дякова
612 878 стая 108
[email protected]
Главен специалист "Гражданско състояние"

Димитричка Загорчева
612 878 стая 108
[email protected]
Специалист "Гражданско състояние"

Божидарка Иванова
Телефон: 612 878 стая 108
[email protected]
Старши експерт "ЕСГРАОН"

Мариела Недева
Телефон: 612 878 стая 108
[email protected]
Главен експерт "Гражданско състояние"

Дирекция Административно-правно и информационно обслужване / АПИО

Валентин Радев
Телефон: 612 885 стая 208
[email protected]
Директор дирекция

Анелия Кръстева
602 163 стая 313
[email protected]
Главен юрисконсулт

Илиян Илиев
Телефон: 612 886 стая 314
Главен експерт "Връзки с обществеността и соц.политика"

Мария Вълчева
612 886 стая 314
Секретар МКБППМН

Валентина Маринова
Телефон: 612 893 стая 107
Главен специалист "Приемна граждани"

Росица Филчева
612 893 стая 107
Старши експерт "Приемна граждани"

Невяна Банкова
Телефон: 621 905 стая 402
Главен специалист "Архив"

Янка Маркова
621 905 стая 402
Главен специалист "Снабдяване и материално осигуряване"

Дирекция Финансово-стопански дейности / ФСД


Павлина Николова
Телефон: 612 892 стая 307
[email protected]
Директор дирекция

Ивилина Златева
Телефон: 612 880 стая 312
[email protected]
Главен счетоводител

Виолета Йорданова
Телефон: 612 883 стая 312
[email protected]
Старши счетоводител

Дирекция Устройство на територията / УТ

Васко Симеонов
Телефон: 621 933 стая 211
[email protected]
Директор дирекция

Николай Николов
Телефон: 613 702 стая 305
Главен инженер

Людмила Михайлова
Телефон: 613 702 стая 305
Главен експерт "Участъков архитект"

Венцислав Кючуков
Телефон: 621 990 стая 404
[email protected]
Главен експерт

Петя Младенова
Телефон: 602 163 стая 313
Старши юрисконсулт

Дирекция Социално-икономически дейности и контрол на обществения ред / СИДКОР

Продан Проданов
Телефон: 613 661 стая 308
[email protected]
Директор дирекция

Отдел Социално-икономически дейности

Елена Георгиева
Телефон: 612 879 стая 210
[email protected]
Началник отдел

Катя Вълчанова
Телефон: 621 927 стая 209
[email protected]
Главен експерт "Търговска и рекламна дейност"

Виолета Катранджиева
Телефон: 621 927 стая 209
Главен експерт "Търговска и рекламна дейност"

Мария Янева
Телефон: 621 901 стая 401
Старши експерт "Търговска дейност и жилищно настаняване"

Николай Демиров
Телефон: 630 907 стая 403
Главен инспектор "Търговска и рекламна дейност"

Отдел Обществен ред и контрол

Мария Салабашева
Телефон: 621 922 стая 309
Началник отдел

Венелин Марков
Телефон: 639 373 стая 310
Главен експерт "Контрол по строителството"

Любомир Петров
Телефон: 621 922 стая 309
Главен експерт "ОРК"


Дежурен район "Одесос"

Телефон: 085/612 889

Адрес: гр. Варна,ул. „Стефан Караджа” №30 ПК200
Факс: 052/612 888; 052/820 771
e-mail: [email protected]
URL: http://www.odesos.bg/

10.08.2009, Общини