ОДЗ №14 "Дружба"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Детското заведение приема деца от 1 до 6 г., общо в 9 групи, което е улеснение за семействата с две деца.Основният прием се осъществява в двете яслените групи.

За децата се грижат :

 • 14 детски учителки с богат професионален опит и висока ква-лификация и 14 помощник-възпитателки
 • 5 медицински сестри със специална подготовка
 • Педагог- за бърза адаптация, емоционален комфорт и усвояване на навици от децата в яслените групи
 • Педагогически съветник, който осъществява с деца, учители и родители превантивна, корекционна и информационна помощ чрез индивидуална, екипна и групова дейност
 • С негово участие продължава работата на основания от 2002 г. Клуб "Училище за родители"
 • Учител по музика - за откриване на таланти, стимулиране изя-вата на децата и внасяне на празнично настроение в живота им
 • Логопед - за премахване на говорни проблеми у децата преди постъпването им в училище


Обединено детско заведение № 14 "Дружба" работи по проблемите на Гражданското образование:

 • Член е на международната програма за екологично образование "Екоучилища" и "Учим за гората" от 2000 г.
 • За задълбочената си работа е носител на приза "Зелен флаг" от 2002 г., който е защитило два пъти - през 2005 и 2007 г.
 • По програмата "Учим за гората" има защитени 4 проекта със серти-фикати от европейското движение "Син флаг".
 • От 2000 г. работи по проблемите за защита правата на децата: превенция на стреса и агресивното поведение, възпитаване на емоционална грамот-ност у деца и родител и др.
 • В детското заведение по избор на родителите се изучават допълнително: английски език, народни и забавни танци, айкидо и изобразителни дей-ности.


Директор: Радина Тодорова
Адрес: град Варна, район Приморски, кв. Левски, ул. Дубровник № 56
Телефон: 052/30-32-96, 052/30-32-95
Уеб сайт: http://www.obrazovanie-varna.com/page.php?84
E-mail: [email protected]


30.11.2005, Детски градини