ЦДГ №3 “Ян Бибиян”

1 / 5

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Детската градина започва своето летоброене от 22.11.1963 година.
Целодневна детска градина №3 „Ян Бибиян” е разположена на площ от 3,5 дка в централната част на град Стара Загора.

Педагогическият персонал е високо образован. Всички учители притежават висше образование.
Основна задача на учителите е да насочват усилията си към изграждане на иновационна среда, осигуряваща личностно развитие и умения за общуване на детето; здравно образование; решаване на конфликти и взаимоотношения въз основа правата на човека и изграждане на знания, опит и отношение към опазване на природата.

Важен приоритет във възпитателно-образователната работа е прилагането на Програмата на подготвителна група, съобразно дължавните образователни изисквания и формиране на социално-психологическа подготовка и адаптивност на детето за училище.

Основни задачи:

  • Насочване усилията на педагогическия екип към изграждане на иновационна среда в детската градина в аспектите на гражданското образование
  • Прилагане на Програмата на ПГ, съобразно ДОИ и формиране на социално-психологическа подготовка и адаптивност на детето за училище.
  • Системно прилагане на съвременни технологии за развитие и разгръщане на детския потенциал.
  • Изграждане на умения за овладяване на правила за безопасно движение на улицата и действия, съобразно Програмата за поведение при бедствия, аварии и катастрофи.
  • Поддържане на партньорски взаимоотношения и сътрудничество между ДГ, семейството, обществените институции за осъвременяване и поддържане на безопасна естетична материална среда.


Учебна база

Детската градина разполага с три сгради т.н. стар филиал, централна сграда и нов филиал, със 7 зали за игра, занимания и спане на децата.
Физкултурният салон е широк и просторен за провеждане на спортни и музикални дейности.
Тук е разположена сцена, удобна за театрални представления и концерти.

Директор: Бойка Цветкова Люцканова
Адрес: град Стара Загора, ул. ”Цар Иван Шишман” №50
Телефон: 042/64-00-32
e-mail: [email protected]
Уеб сайт: http://www.yan-bibiyan.com/

17.08.2009, Детски градини