ОДЗ №58 “Звездица”

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Педагогическият екип към градината обслужва 230 деца, като се състои от:

 • директор
 • 14 квалифицирани учители със специалност "Предучилищна педагогика", разпределени по двама в седем целодневни групи всяка с 28-30 деца от 3 до 7-годишна възраст
 • един квалифициран музикален ръководител
 • три медицински сестри

Трябва също да се спомене, че като обслужващ персонал работят и десет помощник-възпитателки, отговарящи за обслужването на децата и хигиената в детското заведение.

Цели:
Ние се стремим към преодоляване на съществуващата социална анемия и изграждане на личности, притежаващи общочовешките нравствени добродетели.
Работим за овладяване на образователния минимум за предучилищно възпитание и подготовка, като необходима основа за бъдещо обучение и развитие.

Задачи:

 • изменение на педагогическия процес на детското заведение по посока на хуманизацията и повишаване на развиващия ефект;
 • прилагане на съвременни методи за физическо и духовно развитие на детето, за успешното му ориентиране, адаптиране и реализиране в обществото;
 • ориентиране цялостната дейност на педагогическия екип за постигане на очакваните резултати, описани в стандартите за предучилищно възпитание и подготовка;
 • конструктивен диалог с родителите и училищното настоятелство за подобряване на материалната база и създаване на по-добри условия, които да позволят на всяко дете да прояви индивидуалните си възможности, да реализира творческите си способности.

Работа по проектите:

 • Малки актьори в големи приказки
 • Прозорец към света
 • Възпитание в ценности
 • Училище - здравей!

Всяко лято за децата се организира лагер на Черно море.

Адрес: град Стара Загора, кв. Железник, ул. ”Младост” №10
Телефон: 042/27-91-60
e-mail: [email protected]
Уеб сайт: http://outmagus.hit.bg/zvezditsa/

17.08.2009, Детски градини