ОУ "Черноризец Храбър"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Мисия на училището

Основна мисия на училището е формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.

Възпитанието и обучението е подчинено на:
1. Държавните образователни изисквания и стандарти
2. Адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас.
3. Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и съсдаване на високо, отговорно поведение за участие в свят и създаване на ново обществения живот
4. Усвояване и формиране на общочовешки и нациоални ценности.
5. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Визия на училището

Утвърждаване на ОУ "Черноризец Храбър" като конкурентно способно училище, способно да формира учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

1. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив.
2. Обособяване на колектива като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зазачитане на човешкото достойнство.
3. Развитие на творческото и критично мислене при осъществяване на УВП за релизиране на младия човек в съвременното общество.
Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози да формира у учениците знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда, уважение на гражданските права, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Цели на училището

1. Издигане и утвърждаване престижа на училището.
2. Повишаване качеството на УВР.
3. Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици. Запазване на многообразието им.
4. Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено, интелектуално, естетическо и личностно развитие на подрастващите.
5. Повишаване квалификацията на учителите.
6. Осигуряване на условия за добър професионален избор и творческо прилагане на компетенции.
7. Снадаване на компютърен кабинет.
8. Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.
Учебна база:

Директор: Соня Стоянова

Транспортни връзки:
автобуси № 12, 13, 19, 32,

Адрес: гр. Варна, ул. "Студенстка" № 1, п.к. 78,
Телефони: 052/303284; 052/303230;

е-мейл : [email protected]
сайт: http://chernorizets.com/

30.11.2005, Училища