ОУ "Св. Климент Охридски"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение:
едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Виноград 5171, ул. "Трета" 1;
Телефон: 06166/ 609;
e-mail: [email protected]

24.08.2009, Училища