III ОУ "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Обучение:

Трето основно училище предлага обучение в общообразователни паралелки със задължително избираема подготовка по:

 • български език и литература
 • математика
 • испански език
 • история
 • физическа култура и спорт
 

За всички ученици училището предлага компютърно обучение в два съвременно оборудвани компютърни кабинета, свързани в Интернет.
 
Учебните часове в І клас се водят само сутрин, а за ІІ, ІІІ и ІV клас са осигурени полуинтернатни групи в обратната смяна.

За учениците от V до VІІІ клас се предоставя възможност за  свободно избираема подготовка по:

 • български език и литература
 • математика
 • английски език
 • екология
 • физика
 • химия
 • музика
 • изобразително изкуство 
 • спорт


Учебна база:

В училището са оборудвани със съвременна техника:

 • два компютърни кабинета, единия свързан с Интернет
 • четири кабинета по чужд език
 • два кабинета по  биология с най-съвременна техника – микроскоп с видеокамера и компютър
 • кабинети по история, музика и изобразително изкуство


Училището разполага с  голям физкултурен салон и открити спортни площадки, една от които с изкуствена трева и електрическо осветление. 

Допълнителна информация:

Педагогическия екип на училището през учебната се състои от 58 учители и възпитатели, всички с висше образование, от които 26 с професионално квалификационна степен.

Училището осигурява целодневно медицинско обслужване/медицински фелдшер/, транспорт за учениците от съседните села и охрана от охранителна фирма.Осигурена е безплатна закуска и учебници за всички ученици от І, ІІ, ІІІ и ІV клас.
 
В училището функционира логопедичен кабинет с двама  учители логопеди. В специализирания кабинет  са обхванати ученици от всички училища от гр.Сандански и общината.
 
Училището работи успешно по три Европейски образователни проекта и по програми за интегриране на учениците от ромски произход.

Директор: Румен Сидеров

Адрес: област Благоевград, град Сандански, ул. "Малешевска" №4
Телефон: 0746/3-24-15
e-mail: 3ousandanski@dir.bg
URL: http://3ousandanski.dir.bg

01.10.2009, Училища