Oсновно училище "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно,  
             СОУ (І - XІI клас)

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Прием:
Приемът на ученици се извършва в две паралелки: непрофилирана и полуинтернатна група

Директор: Невена Колева Крайнинска

Адрес: област: Ловеч, община: Угърчин, с. Кирчево, ул. "Ал.Стамболийски"45;   
Телефон: 06920/ 27-76
e-mail: [email protected]

26.07.2010, Училища