VII СОУ "Найден Геров"

Вид училище: общообразователно
средно общообразователно (І - XІI клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием в първи клас
Прием в пети клас
Прием след 8-ми клас:

Чуждоезиков профил
Традициите в областта на интензивното чуждоезиково обучение датират от 1980 г. През този период е сформиран екип от висококвалифицирани и компетентни преподаватели по чужди езици. Екипът разполага и с учители, правоспособни да преподават и общообразователни предмети на чужд език. Професионалното си ниво поддържат в квалификационните форми на Гьоте-институт, Френския културен център, ДИПКУ, както и чрез участие в международни проекти.
Приемът в паралелка с профил “ЧУЖДОЕЗИКОВ” - английски език е след завършено основно образование с конкурс по документи.
Профил "Информационни технологии"
Приемът в паралелка с профил “ТЕХНОЛОГИЧЕН” - информационни технологии е след завършено основно образование
Непрофилирано обучение:
Приемът в непрофилираните паралелки е след завършено основно образование, със задължително изучаване на Чужд език в часовете по ЗИП
Профил "Хуманитарен":
Приемът в паралелка с профил “Хуманитарен” - е след завършено основно образование

Допълнителн аинформация:
През есента на 1964 година в нова и модерна сграда започват своя летопис две учебни заведения – 23-то основно училище с директор Д. Шинева и 24-то основно училище с директор А. Стаменков.
През есента на 1975 г. двете основни училища с обединяват в VII ЕСПУ „Морис Торез” с директор Ел. Нинова.
Същностна черта в работата на новосформирания учителски колектив са новаторство и творчество.
От 1977 го 1990 година директор на училището е Петко Маринов. Неговото компетентното ръководство превръща училището във водеща в града – като базово училище се експериментират различни учебни програми, въвежда се разширено чуждоезиково обучение.
От 1990 година директор на училището е Ани Николова, добре познаваща проблемите на училището от работата си като заместник-директор.
На 22.05. 1991 година, с решение на Общински съвет – гр. Варна, училището е преименувано на VII СОУ „Найден Геров”. Открива се чуждоезиково обучение от I клас и разширено чуждоезиково обучение по специален учебен план след VII клас. След 1999 г. директори на училището са Елена Недялкова и Стоянка Костова.Днес училището се ръководи от Мария Нестерова.
Директор: Мария Иванова Нестерова

Транспортни връзки:
автобуси № 7, 13, 26, 27, 28, 31, 32, 51, 118, 148
тролейбус № 86

Адрес: гр. Варна, ул. "Царевец" № 1,
Телефони: 052/302228; 052/302923;
e-mail: [email protected]
URL: http://7souvarna.com/

30.11.2005, Училища