ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област СИЛИСТРА

Имоти в област Силистра
1 / 8

Област Силистра е разположена в Североизточна България.

Местоположение

Областта достига на границата с Република Румъния. Тя обхваща източната платовидна подобласт на Дунавската хълмиста равнина. Според административното деление, граничи с Русенска, Разградска, Шуменска и Добричка области.

На север и североизток граничи с Румъния по суша и чрез р. Дунав. В по-голямата си част релефът на областта е равнинен, с надморска височина до 200 м.

Област Силистра се състои от 7 общини: Силистра, Кайнарджа, Ситово, Главиница, Дулово, Алфатар и Тутракан, като Силистра е административния център.

 

Природни показатели

Климатът на областта се характеризира с горещо лято, ранно настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата. Снежната покривка в района се задържа сравнително дълго - около 60 дни в годината. Подари близостта на река Дунав, често се наблюдават мъгли и силни ветрове. 

В по-голямата си част релефът е равнинен, с надморска височина до 200 м., но суходолията, ориентирани към река Дунав му придават хълмист характер. Успоредно на брега се среща типична льосова гърбица. Обработваемата земя на територията на област Силистра е около 1 708 000 дка, а мерите и пасищата - 234 000 дка.
Плодородните почви са предпоставка за получаване на високи добиви от зърнени култури, трайни насаждения и зеленчуци.
Водоснабдяването в областта се осъществява от водоизточници от терасата на р. Дунав – кладенци тип “Раней” – 10 бр.
Предвидено е изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – в Силистра и в с. Сребърна. Електроснабдяването на областта се обслужва от подстанция “Силистра” и подстанция “Дръстър".

Икономика

Доброто географско разположение и наличие на отлична транспортна инфраструктура, са перспектива за икономическото обновление на региона. Икономическото развитие на област Силистра се обуславя от нейните природо-географски дадености и традиции. На територията й се намират големи промишлени предприятия, предлагащи широка гама от продукти: метало и дървообработващи машини, електроника, метални домакински съдове, каучукови изделия, текстилна продукция и др. Особено добре развита е хранително-вкусовата промишленост - производство на месо и месни изделия, рафинирано слънчогледово масло, консервирани плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти и др.

Забележителности


Биосферен резерват "Сребърна" е включен в световния фонд на природните паметници към ЮНЕСКО през 1983 г. Той отстои на 16 км от Силистра. Това е единственото място в България, където отсяда къдроглавият пеликан.

Инфраструктура

Добре развитата транспортна инфраструктура - железопътна и шосейна мрежа, речно пристанище и близкото летище осигуряват отлични възможности за връзки с други части на Европа и света. Товарното пристанище на Силистра е единственото по българското поречие на р. Дунав, с възможност за обработка на 5000 тонни товарни кораби.

Чрез воден коридор № 7 и канал "Рейн-Майн"се създават предпоставки за преминаване на товарите до западна Европа. ГКПП Силистра - Кълъраш, фериботния комплекс Силистра – Кълъраш и Ро-Ро терминалът Силистра – Рени ще осигурят най-преките пътни връзки с Турция и Румъния и страните от ОНД.

 

Източник: http://www.silistra-bg.net/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: