ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Главиница

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Силистра - гр. Главиница
1 / 3

Главиница е град в Североизточна България. Той се намира в Силистренска област и е административен център на община Главиница.

Местоположение

  


Намира се на 49 км от Силистра, на 84 км от Русе, на 109 км от Добрич и на 162 км от Варна.

Община Главиница е разположена в североизточната част на България и попада в източната Дунавска равнина. Общината има 23 населени места с общо население около 15 200 жители.

Населените места в община Главиница са: Бащино, Богданци, Вълкан, Главиница Дичево, Долно Ряхово, Зарица, Зафирово, Звенимир, Зебил, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина, Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол и Черногор.

В регулационните граници на селските места съществуват свободни територии за изграждане на малки предприятия с незамърсяващи производства.

 

природни дадености

Главиница е важен център на пътя между Дулово и Тутракан. Теренът й е хълмовидно-равнинен, а климатът - умереноконтинентален.

На територията на общината съществуват 11 броя микроязовири и водоеми, които се използват за рибовъдство и напояване. В северната част на общината е построена напоителна система "Малък Преславец", която в момента не работи, но е с голям капацитет и възможности.

Разположението на община Главиница, природните условия и дадености, предоставят възможности за развитие на стопанския сектор. Умереноконтиненталният климат, позициите в земеделския сектор, културата, традициите позволяват на района да се развива в положителна посока.


Забележителности

Защитената местност "Блатото Малък Преславец" е разположена на 3-4 км от едноименното село и на около 20 км западно от езерото Сребърна. Източната му страна е в съседство с обработваеми площи, южната му граница се очертава от широколистна смесена гора, западната е дигата, която го отделя от реката, а северната се определя от шосеен път, водещ от селото до пристанището. Общата площ на блатото е 38 ха. По структура и строеж то прилича много на езерото Сребърна.

икономика

В общината има завод за производство на мебели, оградни мрежи, спортни мрежи, китеници, промишлени стоки. Също така извършва и дърводелски, коларо-железарски, шлосерски и др. услуги.

Има производствена дейност на хлебните продукти и сирене; бетонови и варови разтвори; маси, столове, къщички за кучета, кошници и др.

В момента не функционират редица бивши предприятия: Дървопреработвателна и фабрика за зеленчукови и плодови консерви. Тъй като общината е с преобладаващо земеделска насоченост, подходящи за изграждане са малки предприятия на хранително – вкусовата промишленост. На територията на общината има стотици декари с кайсиеви насаждения и лозови масиви.

инфраструктура

В града има едно училище - СОУ "Васил Левски".

Народни читалища има във всички селища на общината - 23 на брой. Девет от тях са в самостоятелни сгради. В три от читалищата се поддържат музейни сбирки.

Главиница е с добре развита съобщителна мрежа и електроснабдяване. На територията на общината попадат 23 населени места, от които 22 села и 1 град.

Състоянието на транспортната инфраструктура е задоволително. Първокласни пътища на територията на Главиница няма. Второкласните пътища са с дължина от около 16 км. Третокласните - 48 км, а четвъртокласните -  57 км. Общината разполага с 1700 км селскостопански пътища и 20 км горски пътища.

Източник: http://bulgaria.domino.bg/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: