ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Белослав

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Варна - гр. Белослав
1 / 14

Белослав е град в Североизточна България, част от област Варна, административен център на община Белослав. Намира се на 19 км западно от Варна. Географският релеф е хълмисто-равнинен. Градът е разположен е на двата бряга на дълбокоплавателния канал Варна - Девня, между няколко хълма. Климатът е умерено-континентален, силно повлиян от близостта на Черно море. Характеризира се с прохладно лято, дъждовна есен, мека зима с оскъдни снеговалежи и слънчева пролет. Цялата територия на община Белослав се намира на двата бряга на Белославското и Варненското езеро, като граничи със землищата на общините Варна, Аврен, Девня и Аксаково. Надморска височина 3-70. м
Съставните селища към община Белослав са: село Езерово, село Страшимирово и село Разделна.

История


Най-старото известно засега име на Белослав е Крушево. Селището е носило още имената Гебедже, Белово и Белево. Село Крушево е било опожарено и обезлюдено от турците в началото на XIX век.
В края на първата половина на 19 век двама братя, Сава и Янаки се завръщат от Русия, където са избягали с военните части на ген. Дибич. Завръщайки се към родното си място село Еркеч, те минават през землището на опожареното и обезлюдено село Крушево. Като виждат езерото, гъстите гори и плодородната почва те решават да се заселят тук. Построяват къщите си не където е било старото село, а в горния, южен край на котловината и кръщават новото село Гебедже.
Точното значение на името се е загубило през вековете, но едно от тълкуванията е "Бременна жена", защото хълмовете около селото приличали на полегнала бременна жена.
Димитра Войнова основава през 1945 г. първото женско дружество в Белослав. Дружеството развива огромна за времето си дейност. Пример е изграждането на родилен дом, който по-късно става болница за обучение на акушерки.

инфраструктура

В градът има три училища, професионална гимназия, три детски градини, читалище с библиотека, медицински център, православен храм, множество магазини, община, аптеки.
Пътищата са в много добро състояние. Развит е железопътният и автобусен транспорт, чрез който се осигурява връзка с гр. Варна и околните села. Двата бряга, на които е разположен Белослав се свързват чрез ферибот.
В градът са налични всички съвременни комуникации - високоскоростен интернет, сателитна телевизия, покритие на всички мобилни оператори.
Основно се развива енергетиката и добивната промишленост. На територията на Белослав се намира ТЕЦ “Варна”, а развитието на добивната промишленост е свързано предимно с възможностите за добив на строителни материали в района на град Белослав и с. Разделна. Освен това за общината са характерни производството на зърнени и технически култури и лозарството.

забележителности

  • Местността "Ятата"представлява изкуствен водоем с водолюбива растителност, разположен на южния бряг на плавателния канал, свързващ Варненското и Белославското езеро, непосредствено до град Белослав. Към мястото се отнасят и заобикалящите го пасища, възвишения с ниски скални венци и малка долина в южната му част. Мястото представлява мозайка от разнообразни местообитания, като най-характерни са заблатените територии. Макар и с малка площ Ятата се отличава с богато видово разнообразие от птици през всички сезони. На територията му са установени 208 вида птици, от които 62 са включени в Червената книга на България, а световно застрашени - 7 вида. Ятата е едно от най-важните места в страната за опазването на гнездящите тук кокилобегач /Himantopus himantopus/ малък воден бик /Ixobrychus minutus/. Мястото е от голямо значение и за гнезденето на червения ангъч /Tadorna ferruginea/. Саблеклюнът /Recurvirostra avosetta/ също гнезди в Ятата, макар и в малки количества. По време на миграция могат да се наблюдават пет световно застрашени вида - малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/, белооката потапница /Aythya nyroca/, както и блестящият ибис /Plegadis falcinellus/ и бялата лопатарка /Platalea leucorodia/.
  • На 2 км от Белослав се намира и природната забележителност "Побити камъни". В естествения си вид мащабните пространства с уникални ландшафти са разположени на обща площ 246,3 ха. Цялата местност се състои от 14 групи каменни колони с неправилна, цилиндрична или конусовидна форма, разположени сред пясъци и разпръснати в западния край на варненската низина. На юг тя достига до Белославското езеро, на север до склоновете на Варненското плато. Най-новата теория ги определя като микробиално-карбонатни колони възникнали на дъното на древно море. Каменните колони и стълбове достигат височина до 7 метра и диаметър при напречно сечение - 3 метра. Пространствата между колоните са заети от сиво-жълти пясъци, върху които е развита предимно тревна растителност като преобладават пясъколюбиви видове. В "Побити камъни" се опазва единственото находище в България на растението твърдолистна песъчарка - световно застрашен вид.

Източник: wikipedia.org
Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: