ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Антоново

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Търговище - гр. Антоново
1 / 5

Антоново е град, разположен в Област Търговище, Северна България. Административен център на Община Антоново.

Община Антоново е разположена в Североизточна България, в югозападната част на област Търговище. На север, североизток и изток граничи с общините Попово, Търговище и Омуртаг (Търговищка област), на югоизток - с община Котел (Сливенска област), а на югозапад и северозапад - с общините Елена, Златарица и Стражица (Великотърновска област). 

Градът отстои на 27 км западно от Омуртаг, на 47 км югозападно от Търговище, на 50 км североизточно от Велико Търново, на 100 км северно от Сливен и на 170 км западно от Варна.

Надморската височина е около 430 м.

Климатът в община Антоново е умереноконтинентален. 

Населението е приблизително 1500 души, а в цялата община - 6000 души.

История

След освобождението на България от Турско робство днешния град Антоново е съществувал, като село Яйла кьой. С Указ от 1883 год. село Яйла кьой е включено състава на Дуванларската /Ястеребинската/ община, Кесаревска околия, Търновски окръг. С министерска заповед от 1934 год. селото е преименувано на  Поляне. С Указ от 08.12.1949 година село Поляне се преименувано в село Антоново. През 1964 година Антоново е признато за село от градски тип с Указ, а на 17.09.1974 година с Указ село Антоново е обявено за град.

 


ОБРАЗОВАНИЕ

В Антоново функционират читалище, СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ЦДГ "6 ястребинчета' (филиал на детската градина в Търговище).

Природни паказатели

РЕЛЕФ: Върху характера на релефа в района оказва влияние граничното положение между две физикогеографски области - Дунавската равнина и Стара планина. Той е предимно хълмист, разнообразен от равнини, долинни разширения и нископланински възвишения, силно разчленени от ерозионните процеси на течащите води на Стара река, Голяма река и техните притоци.
ПОЧВИ: Почвената покривка на общината е представена предимно от сиви и светлосиви горски почви. Те са подходящи за отглеждане на дървесни видове, както и на тревисти културни растения, които имат по-развита коренова система (ръж, овес, картофи и др.).
МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ:  Разкрити са находища на висококачествени глини, като по-значителните са в района на град Антоново, квартал “Еревиш”, селата Орач и Малоградец. Геоложкият строеж на района, в който е разположена община Антоново се характеризира с наличието предимно на седиментите на долната креда – отложения от хотрив и валанж и позволява провеждането на всички видове гражданско, жилищно и инженерно строителство. 
ВОДНИ РЕСУРСИ: В североизточната част на община Антоново се намира язовир Ястребино, който е най-големият в Търговищка област и водоснабдява община Антоново и община Омуртаг.
ФЛОРА И ФАУНА: Община Антоново попада в северния фитогеографски район с преобладаваща средноевропейска широколистна растителност. Горите са съставени от широколистни видове със смесен характер - цер, благун, летен и зимен дъб, бук, габър, ясен, клен. Допълнително са залесени иглолистни насаждения - бял и черен бор. Горската растителност в общината се допълва от храсти, мери и пасищата, които предлагат възможност за събиране на билки, гъби, диворастящи плодове. 
Богато представен е едрият и дребен дивеч - диви свине, елени, сърни, зайци, фазани, яребици. Срещат се  лисици, диви котки, белки, златки и други.

Културни забележителности

 

Културното богатство на региона е събрано в музейната сбирка в село Малоградец и картинната галерия в квартал Божица. Основна културно-просветна институция е читалището. В селищата на община Антоново са запазени и развиват културно-просветна дейност единадесет читалища с библиотечен фонд наброяващ  83 838 тома.
На територията на Общината са регистрирани исторически местности, като  Римски мост /Старобългарски мост/ край село Стеврек, местността "Калето"  и 137 паметници на културата. В град Антоново е изграден Архитектурно-скулптурен ансамбъл - "Клада". 

 

Отдих и туризъм

Запазената природа, меката зима и чистите речни води в община Антоново са добра предпоставка за развитие на селски, екологичен и ловен туризъм. Привлекателна зона за краткотраен отдих е крайбрежието на язовир Ястребино, с удобните си плажни ивици и възможностите, които предлага за риболов и водни спортове.

Източник: официален сайт на гр. Антоново
Снимки: http://www.panoramio.com/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: