ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Тервел

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Добрич - гр. Тервел
1 / 17

Тервел е град в Североизточна България. Той се намира в област Добрич и е в близост до град Дулово. Градът е административен център на община Тервел. Намира се на 42 км от областния център - гр. Добрич, на 91 км от морското пристанище Варна и на 58 км от дунавското пристанище Силистра.

обща информация

Община Тервел заема западната част на Добричка област, с обща площ от 579,7 кв. км. Надморската височина е от 50 до 300 м. Теренът е дълбоко нарязан от суходолия, насочени на север. Богатството на общината е плодородната добруджанска земя. На север и северозапад общината граничи с област Силистра, на изток с Крушари и Добричка община от област Добрич, на юг с Вълчи дол от област Варна, и на югозапад с Никола Козлево и Каолиново от област Шумен. Територията на община Тервел попада в умереноконтиненталната климатична област. Населението в гр. Тервел е около 7 000 човека.

история

Според археологически данни, върху земите на днешния тервелски район са съществували седем тракийски селища. Останки от тях има в землищата на множество села в общината.
Любопитно е да се знае, че село Кладенци се намира в центъра между крепостта Дръстър (Силистра) и първата българска столица Плиска. Много находки, които са открити в тази крепост, показват, че тя е била важен укрепителен, защитен и християнски център.
Първи сведения за Тервел като селище намираме в турски документи от 1673 г. Тогава името на селището е било Куртбунар. На 27 юни 1942 г. Куртбунар е преименуван на Тервел.
Наред с недвижимите паметници, традициите и духът на миналите поколения се съхраняват в богата археологическа експозиция и пъстроцветна етнографска сбирка в Историческия музей в град Тервел.

 

образование и здравеопазване

На територията на града има 1 СОУ, 1 професионална гимназия и 3 детски градини. В общината
транспорт. На територията на общината училища има в селата Жегларци, Орляк, Зърнево, Нова Камена, Поп Груево, Каблешково, Безмер, Градница, Коларци и Божан. Детски градини има в селата Жегларци, Орляк, Зърнево, Безмер, Божан, Коларци, Балик, Сърнец, Честименско, Нова Камена, Каблешково и Градница.
Здравеопазването в общината е осигурено с добре развита мрежа от лечебни заведения. Многопрофилна болница за активно лечение – “Тервел“ ЕООД е комплексно здравно заведение, което обслужва населението в цялата община. Гражданите на Тервел могат да използват услугите и на Медицински център, гр. и Център за спешна медицинска помощ, частни стоматологични кабинети. Селата Безмер, Божан, Жегларци, Зърнево, Коларци, Нова Каменна и Орляк се обслужват от самостоятелни лекарски практики.

Икономика

Селското стопанство съставлява най-важният дял на икономиката на общината. Районът е един от големите производители на селскостопанска продукция в страната. Благоприятните агро-климатични и релефни условия са утвърдили производството на зърнени, зърненофуражни и маслодайни култури. Открояват се три култури - пшеница, царевица за зърно и слънчоглед. Те заемат 77 % от обработваемата земя в общината. В последните години се наблюдава тенденция за изграждане на масиви с етерично-маслени култури, които за изцяло нови за общината. В общината се засилва интересът на земеделските производители към отглеждане на култивирани билки и създаване на овощни градини – ябълки, сливи, кайсии. Наличието на съхранена природна среда и екологично чистият район са предпоставка за развитие на екологично чисто земеделие.
Основен отрасъл от животновъдството е говедовъдството. То е изцяло съсредоточено в частния сектор, където е преобладаващ броят на дребните ферми. През последните години се увеличава и интересът към овцевъдството и зайцевъдството. На територията на общината има 4300 пчелни семейства. Интересът към този сектор се засилва от страна на жителите на общината.
Промишлеността е традиционен отрасъл за община Тервел. Основните подсектори, които се развиват са химическата и текстилната промишленост, което се обуславя от традициите в миналото, вложените инвестиции и трудовите навици на населението. Двете най-големи предприятия в общината са Пластхим /за производство на термореактивни пластмаси/ и Дека /за производство на готови облекла/.

транспорт

В общината има добре развита пътна мрежа. Общата дължина на републиканската пътна мрежа на територията на общината е 154,2 км, от които към момента 10,2 км са второкласни пътища. На територията няма няма изграден ж.п. транспорт. Най-близката ж.п. гара – гр. Дулово - отстои на 32 км от град Тервел. Редовни автобусни линии свързват общинския център с областните градове Добрич, Варна, Шумен, Русе и Силистра.

 

туризъм

 

Най-сигурният начин за пълноценна почивка е досегът с природата. Земята тук е плодородна, землищата са далеч от натоварени пътни артерии, депа за отпадъци или производствени предприятия. Екоземеделието е естествено продължение на работата на днешните фермери в Тервелско. Златните житни ниви, ширналите се слънчогледови поля, натежалите царевични стебла, множеството диви и култивирани билки представляват обичаен за общината пейзаж, чудесни условия за развитието на еко и селски туризъм.
Територията на днешната Държавна Дивечовъдна станция представлява платовидна земя, дълбоко нарязана от суходолия. Благоприятните климатични условия определят голямото разнообразие в животинския свят на територията на ловното стопанство. Стопанството предлага изключително богато био-разнообразие: благороден елен, елен лопатар, сърни, диви свине, муфлони, зайци, фазани и яребици. През последните години се наблюдава значително увеличение на броя на хищниците, особено на чакалите. Под закрила са бял щъркел, пернатонога кукумявка, обикновен мишелов, чухал, среден пъстър кълвач, невестулка, кукувица, червенушка, нарцисовидна съсънка, горска съсънка. Държавна дивечовъдна станция Тервел предлага лов по линията на организиран ловен туризъм. Традиция е гостуването на ловци от Германия, Италия, Англия.

 

Забележителности

  • Историческият музей в гр. Тервел е паметта на общината. Той е открит през 1986 г. и е една от най-големите културни забележителности в града и в общината. Трите експозиции са представени така, че гостите на града да могат да се запознаят с най-старата история, средновековието и годините на ХVІІІ-ХІХ век в тервелския край. Много интересен експонат в музея е скелет на млад мъж от преди 3500 г., намерен в тракийски некропол през 1980 г. между селата Орляк и Зърнево.
  • Каньонът на известната “Суха река” е територия от общината съвсем различна от останалите. Скалните венци обграждат реката, създават усещането за дивата природа, която сме свикнали да гледаме в американските уестърни. По речните брегове гнездят корморани, в заблатените части крачат чапли и дропли. Горите около каньона изобилстват от дивеч. В пещерите живеят 12 вида прилепи. Билата на врязания в реката полуостров са местообитание за редки растения, гризачи и насекоми. Но най-впечатляващо е разнообразието на птичия свят. Над “Суха река” преминава пътят на прелетните птици. Тук с просто око и с увеличителна техника могат да се наблюдават птици, които са определени като “редки” и “защитени” видове.Източник: http://www.tervel.bg
Снимки: Мирела

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: