ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Честименско

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Добрич - с. Честименско
1 / 6

Честименско е село в област Добрич, община Тервел. Намира се само на 7 км от град Тервел и на 90 км от град Варна.

 

обща информация

Населението е около 440 човека. Надморска височина - 174 м. Релефът е нискохълмист. Климатът е умерено-континетален и се характеризира с горещо и сухо лято и студена, снежна зима.

инфраструктура и развитие


В селото има читалище с библиотека, ЦДГ, хранителни магазини, кафене, православен храм "Св. Петка".
Благоприятните агро-климатични и релефни условия са утвърдили производството на зърнени, зърненофуражни и маслодайни култури и животновъдство. През последните години в района интензивно се развива и билкосъбиране и билкопроизводство, овощарство.
До селото има два микроязовира, които привличат риболовците в района. Отлични предпоставки за развитие на ловен, риболовен и орнитоложки туризъм в село Честименско и региона.
Разработен е проект, според който до селото ще се изгради най-голямата в България фотоволтаична централа.
Най-големите преимущества на Честименско са липсата на индустриално замърсяване, здравословният климат и близостта му до общинският център гр. Тервел.

забележителности

  • Селото граничи с местността"Хърсовска река" включена в програмата "Натура 2000". Местността представлява суха речна долина, покрита с гори от дъб, габър и клен, както и изкуствени тополови насаждения. Местността е естествен хабитат на 109 вида птици, от които 23 са вписани в Червената книга на България (1985).
  • На 10 км от селото се намира държавна дивечовъдна станция “Тервел". Екологичните условия и добрата фуражна база на територията на ДДС “Тервел” благоприятстват развитието на ценен дивеч, като благороден елен, сърна, дива свиня, елен лопатар, муфлон, чакал, лисица, белка, фазан и яребица, което създава добри възможности за развитието на ловен туризъм.

Източник: интернет
Снимки: Мирела

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: