ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Камчия

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Варна - к.к. Камчия
1 / 10

Курортът Камчия е разположен на 25 км южно от Варна, до село Долен Близнак. В курорта летуват най-често руски и български туристи. Има няколко места за отдих, като най-известни са устието на река Камчия и комплекс "Романтика", който е на няколко километра северно от вливането на реката в Черно море и центърът на курорта.

 

Резерват Камчия

Биосферен резерват „Камчия“ се намира в долното течение на река Камчия, в местността "Камчийски пясъци". Обявен за резерват през 1951 година с цел опазване на най-голямата вековна крайречна гора в България.

 

Флора


Гората е наречена лонгоз и целта на резервата е да се запази нейният естествен вид. На места височината на дърветата достига до 50м. В лонгозната гора се срещат около 40 вида дървета: летен дъб, елша, бяла топола, дива круша, върба, мъждрян и др., но преобладават полски бряст и ясен. Голяма част от дърветата са на възраст над 150 години и с височина над 35 метра.
Храстите са представени от червена къпина, глог, шипка, дрян, леска и др. От особено голямо значение са и лианите, които образуват завеса на по-влажните места. Те придават характерният екзотичен облик на лонгозната гора. Те са представени от скрепка, дива лоза, имел и др.
Едно от най-големите находища на блатно кокиче в България се намира на територията на резервата. В реката се срещат лилии и други водолюбиви растения.

 

Фауна


В резервата са установени близо 200 вида птици, от които 56 са включени в Червената книга за защита на животинските и растителни видове в България. Резерват Камчия е единственото място в България, къдто зимува червеноглавата потапница. В гората се срещат много бозайници: сърна, елен, дива свиня, лисица, дива котка и др. Рибите са представени от около 40 вида, като 8 от тях са мигриращи от Черно море. Крайречните заливни гори около устието на р.Камчия, включени в границите на едноименния резерват, днес са най-представителният образец на лонгозните гори, разпространени в източната част на Балканския полуостров. Тази екосистема има уникален характер, който произтича от състава и структурата на горската растителност и спесифичните екологични условия, при които тя се развива. В река Камчия се срещат 25 вида риби, което съставлява по-голямата част от българската сладководна ихтиофауна. Седем вида от рибното разнообразие на резервата са включени в националната Червена книга – див шаран (C. carpio), кавказко копче (K. caucasica), деветиглена бодливка (P. platygaste).
В резервата са установени 26 вида дребни бозайници. Интерес представлява кафявата горска полевка, която обикновено се среща в широколистните гори в България 800 м н. в. Досега по Черноморието е установена само в района на Камчия и Ропотамо. Друг интересен вид в природозащитно отношение е видрата (L. lutra) – включена в Европейския червен списък и Бернската конвенция.
В района на резервата са установени 258 вида птици, което съставя 66% от установените в България видове. Отбелязани са 118 вида птици с неблагоприятен европейски природозащитен статус (според критериите на Birdlife International), от които 32 вида гнездят. Сред редките за България и Европа птици, размножаващи се в резервата са черният щъркел (C. nigra), малкият креслив орел (A. pomarina), соколът орко (F. subbuteo.), големият ястреб (A. gentiles), осоядът (P. apivourus), както и седем(от общо 9) вида от кълвачите, разпространени в Европа. Специално за гнезденето на средния пъстър кълвач и полубеловретата мухоловка резерват „Камчия” е едно от най-важните места за тези видове в Европа. Общо 47 вида гръбначни животни от фауната на резервата са включени в Червената книга на България.

 

 
Текст: Мирела - офис Варна
Снимки: www.isee.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: